Høyesteretts behandling av Norwegian-saken måtte i oktober utsettes en uke på grunn av sykdom, og det har skapt problemer med det øvrige programmet.

Løsningen ble at Høyesterett har besluttet å gjeninnføre seksdagers arbeidsuke. I hvert fall denne ene gangen.

– Det er riktig at forhandlingene fortsetter i morgen, lørdag. På grunn av den ene prosessfullmektigens sykdom, kom vi i en vanskelig situasjon med å få avviklet saken på en forsvarlig måte. Det var en løsning vi kom fram til etter å ha sett på mange forskjellige alternativer, som samtlige hadde det til felles at de ikke var ideelle. Det forteller Magnus Matningsdal, som leder forhandlingene.

– Har Høyesterett hatt lørdagsforhandlinger før?

– Jeg kjenner ikke til at det i min tid har vært gjennomført forhandlinger over seks sammenhengende dager, i tillegg med en viss utvidelse av rettsdagen, ved at vi utvider hver dag med en halv time. For å kunne holde konsentrasjonen oppe tar vi en ekstra pause på ettermiddagsøkten, sier Matningsdal, som har vært dommer i Høyesterett i 21 år.

Direktør ved Høyesterett, Gunnar Bergby, opplyser at denne løsningen har vært brukt også tidligere, om enn sjeldent.

Kjemper mot innleie

Norwegian-saken har sitt utspring i den mye omtalte pilotstreiken i 2015, da pilotene og kabinpersonalet streiket mot at deres arbeidsforhold skulle flyttes fra morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS), til ymse datterselskap.

De ansatte frykter at organiseringen er et ledd i å fase ut fast ansatte, for heller å basere driften på innleie.

Streiken endte med at mannskapene aksepterte omorganiseringen, i bytte mot tre års jobbgaranti i Skandinavia. Etterpå gikk de imidlertid til søksmål, med krav om å forbli ansatte i NAS. Dette vant de frem med i Asker og Bærum tingrett, mens Borgarting lagmannsrett kom til motsatt resultat.

Rett24 gjennomgikk lagmannsrettens avgjørelse her

Topptungt

På grunn av sakens potensielt svært store konsekvenser for både arbeidstakere og arbeidsgivere, har alle de store aktørene i arbeidslivet kastet seg inn i saken. Både LO, NHO og YS opptrer nå som partshjelp.

Arbeidstakerne gjør for det første gjeldende at morselskapet (NAS) har fortsatt å utøve reelle arbeidsgiverfunksjoner overfor crewet etter virksomhetsoverdragelsene til datterselskapene, og at NAS derfor må anses som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven på særlig grunnlag.

For det andre anfører crewet at NAS ulovlig leier inn arbeidskraft fra datterselskapene, og at de derfor kan kreve fast ansettelse i NAS på dette grunnlaget.

Borgarting avviste begge anførslene, og slo fast at dersom det ikke var ønskelig å fragmentere luftfarten med entrepriseavtaler på alt fra catering til piloter, så var det lovgivers jobb å endre rettstilstanden - ikke domstolene.