– Det er bra at Høyesterett nå beslutter å forelegge rettsspørsmålet for EFTA-domstolen, ut fra de ulike signaler som så langt er kommet i denne saken. Nå får vi forhåpentligvis en avklaring tilbake til 1994, sier John Christian Elden.

Indreberg, Hilde okt 2017 Foto Høyesterett-Sturlason.jpg
Hilde Indreberg er forberedende dommer.

Han forsvarer mannen som er domfelt i den eneste av de omstridte trygdesakene som er blitt reelt behandlet i Høyesterett. I mars besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at dommen skulle gjenåpnes, og nå har forberedende dommer Hilde Indreberg besluttet at saken skal sendes til EFTA-domstolen. I en orientering til partene skriver Indreberg:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Temaet vil være om det i de to tidsperiodene saken gjelder – både før og etter 1. juni 2012 – er forenlig med EØSretten å stille krav om opphold i Norge som vilkår for arbeidsavklaringspenger. Dette innebærer at Høyesterett utenfor anken vil prøve om straffelovgivningen er riktig anvendt, jf. straffeprosessloven § 342 andre ledd nr. 1.»

I den siste setningen ligger en henvisning til at saken som nå gjenåpnes opprinnelig kun var en anke over straffutmåling, slik at lovanvendelsen egentlig lå utenfor ankegjenstanden. Men nå blir det altså prøving også av lovanvendelsen, i tråd med hva både setteriksadvokaten og forsvarer har bedt om.

Partene får frist til 8. mai med å legge frem et forslag til spørsmålsskrift.

dommen fikk en mann i midten av 60-årene 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri. Han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger. Et særlig interessant poeng med saken, er at gjerningsbeskrivelsen strekker seg på begge sider av av den omstridte knekkpunktet i 2012.