Ordningen «Narkotikaprogram med domstolskontroll» (ND) er en straffereaksjon som ble innført i hele landet i 2017, etter prøveordninger i Oslo og Bergen.

Systemet går ut at domfelte dømmes til betinget fengsel. Vilkåret er at vedkommende følger det såkalte ND-programmet, og jevnlig møter i retten for at dommeren skal kunne se hvordan det går. Går det ikke bra, risikerer domfelte omgjøring til vanlig straff. Et sentralt poeng har vært at det er den samme dommeren skal følge utviklingen gjennom programmet.

Før jul oppsto det diskusjon om hvorvidt en dommer som har fulgt domfelte gjennom programmet egentlig er habil til å vurdere en omgjøring. Rettsavgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting reiste spørsmålet, uten å avklare.

Annonse

Spesialrådgiver Arbeidslivsavdelingen

– Stor forvirring

I en kommentar på Rett24 i november, skrev advokat Tom Schjelderup Mathiesen:

«Jeg mener det er stor sannsynlighet for at vi allerede har fått og vil kunne komme til å få straffedommer som avsies av en domstol som er inhabil. Jeg mener derfor det er nødvendig med en hurtig avklaring (...)»

I et tilsvar noen dager senere, svarte ledelsen i Kriminalomsorgen:

«Beslutningene fra Høyesterett og Borgarting har skapt stor forvirring og usikkerhet. De som blir skadelidende av dette er etter vår mening de domfelte i ND. Vi kan ikke miste hodet og endre selve kjernen i ND-ordningen basert på en enkeltsak.»

Behovet for rask avklaring har åpenbart ikke gått upåaktet hen i Høyesteretts ankeutvalg, for fredag besluttet utvalget å tillate direkte anke i en sak om nettopp dette spørsmålet. Saken har sitt utspring i en ND-sak på Sørlandet, der en 38 år gammel mann soner to års fengsel, hvorav ett år er gjort betinget av ND-program.

Under ND-programmet har mannen flere ganger blitt tatt for nye narkotikalovbrudd, avlagt positive rusprøver og latt være å møte til avtalte møter. ND-programmet er derfor begjært omgjort til soning. Forsvareren, Svein Kjetil Stallemo, har i den anledning anført at tingrettsdommeren er inhabil i saken, ettersom hun har fulgt mannen gjennom hele ND-programmet.

Sju år siden sist

Sorenskriveren i Kristiansand tingrett, Steinar Langholm, konkluderte i januar med at dommeren, tingrettsdommer Lillian Skranefjell, ikke var inhabil. Det ble deretter avsagt dom for omgjøring, og det er denne som nå er sluppet direkte inn til Høyesterett.

– Det er behov for en rask avklaring, for å unngå at mange dommer eventuelt må omgjøres. Jeg mener tingrettene av den grunn, inntil videre, bør overveie å bruke annen dommer enn den som har fulgt programmet, til disse avgjørelsene, sier forsvarer Svein Kjetil Stallemo.

Ordningen med direkte anke til Høyesterett brukes svært sjelden, og bare i tilfeller der det både er et spesielt sterkt behov for rask avklaring. Sist var i 2013. Da gjaldt det et tolkningsspørsmål i yrkesskadeforsikringsloven, som ville få direkte betydning for en rekke saker som allerede var på vei oppover i systemet.

Gangen før der igjen var i 2012. Tilfeldighetene vil ha det til at også den direkteanken ble skrevet av advokat Svein Kjetil Stallemo, og også den gjaldt en dom avsagt av tingrettsdommer Lillian Skranefjell. Den gang gjaldt det et spørsmål om straffutmåling i trygdebedragerier. Anken ble forkastet.