Streiken endte med at mannskapene aksepterte omorganiseringen, i bytte mot tre års jobbgaranti i Skandinavia. Etterpå gikk de imidlertid til søksmål med krav om å forbli ansatte i NAS. Dette vant de frem med i Asker og Bærum tingrett, men lagmannsretten til motsatt resultat.

Nå opplyser Parat at ankeutvalget tillatt saken fremmet.

Rett24s gjennomgang av dommen fra Borgarting her

De ansatte hadde to hovedanførsler:

  • For det første gjorde de gjeldende at morselskapet (NAS) har fortsatt å utøve reelle arbeidsgiverfunksjoner overfor crewet etter virksomhetsoverdragelsene til datterselskapene, og at NAS derfor må anses som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven på særlig grunnlag.
  • For det andre anførte crewet at NAS ulovlig leier inn arbeidskraft fra datterselskapene, og at de derfor kan kreve fast ansettelse i NAS på dette grunnlaget.

Borgarting avviste begge anførslene, og slo fast at dersom det ikke var ønskelig å fragmentere luftfarten med entrepriseavtaler på alt fra catering til piloter, så var det lovgivers jobb å endre rettstilstanden - ikke domstolene.

Reell arbeidsgiver

Parat-advokat Christen Horn Johannessen, sa i februar at Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom som gir virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, uten samtidig å sitte med det nødvendige ansvaret for ansatte.

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud uttalte at avgjørelsen i lagmannsretten er svært problematisk for alle norske arbeidstakere, uavhengig av hvilken bransje man jobber i.

– Vi mener Norwegian pulveriserer arbeidsgiveransvaret gjennom deres form for organisering, noe vi i fremtiden se mer av i en rekke bransjer. Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten som de selv ønsker, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte, sier Skjæggerud i en pressemelding onsdag.