Slaget om tolkningen av Hovedavtalen § 8-2 har bygget seg opp mellom NHO og LO gjennom mange år. Spørsmålet er hvor stor vekt medarbeiderens ansiennitet skal ha når arbeidsgiver velger hvem som skal nedbemannes.

I vinter fikk LO fullt gjennomslag for sitt syn, da Borgarting tildelte arbeidstakerorganisasjonen en klokkeren seier i den såkalte Skanska-saken. I kjølvannet av denne dommen har NHO kastet seg inn i striden med full tyngde. I anken til Høyesterett skriver NHO:  

«NHO mener at lagmannsretten har anvendt feil tariffnorm ved sin angivelse av at bedriften som 'hovedregel' skal anvende ansiennitet. (....) Det er intet tariffrettslig grunnlag for å oppstille krav om at ansienniteten skal være hovedregelen.»

Les bakgrunnen for striden her

Brems fra Bårdsen

Som Rett24 omtalte i juni, har LO på bakgrunn av NHOs anke tatt ut et separat søksmål for Arbeidsretten, utelukkende om tolkningen av Hovedavtalen § 8-2. Det er dette som nå har fått Høyesterett, mot NHOs vilje, til å legge hele Skanska-saken på is. Forberedende dommer Arnfinn Bårdsen skriver:

«De alminnelige domstolene kan i en individuell tvist prejudisielt ta stilling til hvordan tariffavtalen skal forstås så langt det er nødvendig for å løse tvisten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, men kan ikke avgjøre spørsmålet med bindende virkning for tariffpartene. (...) Dersom Arbeidsretten i en domsslutning har lagt til grunn en bestemt forståelse av tariffavtalen, er imidlertid denne forståelsen bindende i tvister om arbeidsavtaler som bygger på tariffavtalen, og må som hovedregel legges uprøvd til grunn av de alminnelige domstoler, jf. arbeidstvistloven § 34 (2).

På denne bakgrunn finner forberedende dommer at det foreligger «tungtveiende grunner» som taler for at Høyesteretts behandling av saken stanses inntil det foreligger avgjørelse i saken for Arbeidsretten.»

Les hele kjennelsen her

Må vente

Også Skanska, ved deres prosessfullmektig Jarl Borgvin Dørre, motsatte seg at saken i Høyesterett skulle stanses. Nå kan entreprenørgiganten ikke gjøre annet enn å vente og se, mens deres partshjelp NHO fører saken i Arbeidsretten.

– For Skanskas og de ansattes del, er det Høyesterett som vil vurdere lagmannsrettens dom vedrørende oppsigelsene ved nedbemanningen. Saken for Arbeidsretten er brakt inn av LO, og gjelder forståelsen av ansiennitetsprinsippet etter Hovedavtalen generelt. Skanska og de ansatte er ikke parter i denne saken. Ettersom saken for Høyesterett foreløpig er stanset, får vi nå avvente behandlingen og utfallet av saken mellom LO og NHO for Arbeidsretten, før Høyesterett behandler anken over lagmannsrettens dom, sier Borgvin Dørre.

Tapte sist 

At arbeidsgiverne primært ønsker å kjøre saken for Høyesterett snarere enn for Arbeidsretten, kan ha sammenheng blant annet med at NHO i 2016 gikk på et nederlag i Nokas-dommen i Arbeidsretten. I denne saken ga Arbeidsretten LO medhold i deres tolkning av Hovedavtalen § 8-2, da knyttet til et spørsmål om utvalgskrets. Dommen ble avsagt under dissens fra arbeidsgiversidens representanter. 

Arbeidsretten består av to dommere fra arbeidstakersiden, to dommere fra arbeidsgiversiden, og tre fagdommere – inkludert Arbeidsrettens leder, Jacob Wahl. Wahl er fra tidligere i karriéren mangeårig advokat i LO. Nylig mislyktes arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i å få Wahl kjent inhabil i en sak om nettopp ansiennitet.

Ber om avvisning

Selv om Høyesterett nå har stanset saken, har arbeidsgiverne ennå ikke gitt opp håpet om å få dyttet spørsmålet bort fra Arbeidsretten og over til de alminnelige domstolene: En egen begjæring om at Arbeidsretten må avvise saken, skal opp til behandling 20. og 21. august. NHO har anført at de prosessuelle vilkårene for behandling i Arbeidsretten ikke er oppfylt, ved at den ikke bunner i en lokal tvist.

LO har på sin side all grunn til å være tilfreds med sakens gang så langt.

– Det er fordeler og ulemper med at saken stanses. Det er klart det er kjedelig for de involverte å vente, men samtidig så viser det jo at Høyesterett respekterer tariffavtalene, sier Bakke.

Stridens kjerne

Skanska-saken har satt på spissen et spørsmål som berører stort sett alle som er eller vil bli involvert i en nedbemanning, enten som arbeidsgiver eller arbeidstaker. Hovedavtalens § 8-2, som sier at ansienniteten «kan fravikes når det foreligger saklig grunn», kan nemlig etter sin ordlyd tolkes på to måter:

  • at hovedregelen er at man skal følge ansienniteten, og at man må ha saklig grunn for å gjøre unntak, som er LOs syn, eller
  • at ansiennitet bare er ett av flere momenter som skal tas med i vurderingen, et moment det er saklig å vektlegge dersom to arbeidstakere ellers stiller likt, som er NHOs syn

For arbeidstakersiden har «først inn – sist ut» vært en bærebjelke i alle spørsmål om permitteringer og nedbemanninger. Men for arbeidsgivere er det ikke nødvendigvis full korrelasjon mellom ansiennitet og ønskelisten over hvem de vil ha igjen i staben når nedbemanningen er gjennomført.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det feilaktig at arbeidstakernes representanter dissenterte i Nokas-dommen. Det var arbeidsgiversidens representanter som dissenterte.