Mandag ga Høyesteretts ankeutvalg LO tillatelse til å tre inn som partshjelp i den såkalte Skanska-saken. Saken ligger an til å sette minst to store, kontroversielle spørsmål på spissen:

1) Er ansiennitetsprinsippet en hovedregel ved nedbemanning, eller bare ett av flere saklige hensyn?

2) Hvor bundet er Høyesterett av Arbeidsrettens tidligere tolkninger, når Høyesterettt behandler en konkret nedbemanning? 

Langvarig kamp

Slaget om tolkningen har imidlertid bygget seg opp mellom NHO og LO over en årrekke. 

Da lagmannsretten behandlet Skanska-saken i vinter, vant LO fullt ut, og i NHOs anke til Høyesterett heter det blant annet:

«NHO mener at lagmannsretten har anvendt feil tariffnorm ved sin angivelse av at bedriften som 'hovedregel' skal anvende ansiennitet. (....) Det er intet tariffrettslig grunnlag for å oppstille krav om at ansienniteten skal være hovedregelen.»

Les bakgrunnen for striden her

I går avsa dessuten Gulating lagmannsrett dom i den såkalte Bravida-saken, som er en av flere store nedbemanningssaker som ruller gjennom rettssystemet denne våren. Også denne gikk LOs vei, da retten opprettholdt tingrettens dom om at opppsigelsen av tre elektromontører i Bravida var ugyldig.

Venter ikke på Høyesterett

Men LO har ikke tenkt å sitte stille og vente på at Høyesterett skal behandle Skanska-anken fra NHO. LO har i stedet sendt en separat stevning til Arbeidsretten, utelukkende for å få dom for fortolkningen av ansiennitetsprinsippet. Det bekrefter LO-advokat Edvard Bakke.

Edvard Bakke
Evard Bakke, LO

– Blir ikke det dobbeltbehandling å gå til Arbeidsretten med dette nå, når temaet uansett kommer opp i Høyesterett? 

– LO har tatt ut stevning for Arbeidsretten på grunnlag av at vi mener NHO skapte usikkerhet om forståelsen av Hovedavtalen (HA) § 8-2 ved sin partshjelpserklæring til fordel for Skanska Norge AS til Høyesterett. Søksmålet er anlagt som en ren fortolkningstvist, og det blir ikke dobbeltbehandling, ettersom Høyesterett kun kan ta prejudisiell stilling til HA § 8-2, sier Bakke.

I stevningen fra LO til Arbeidsretten, som ble levert i april, skriver LO:

«Uansett utfall av saken for de alminnelige domstoler har NHOs erklæring om partshjelp skapt usikkerhet om innholdet og forståelsen av HA § 8-2 på en slik måte at Arbeidsretten med bindende virkning må avgjøre innholdet og forståelsen av HA § 8-2.»

Ber om avvisning

NHO har i sitt tilsvar bedt om at stevningen fra LO avvises, under henvisning til at den ikke baserer seg på noen lokal tvist. Spørsmålet om avvisning er nå berammet som en egen sak i august.

Får LO medhold der, er det fortsatt tid igjen til å komme Høyesterett i forkjøpet. Skanska-saken er nemlig ennå ikke berammet i Høyesterett, til tross for at det snart er to måneder siden ankeutvalget slapp den inn til behandling.

Arbeidsretten ledes forøvrig av Jacob Wahl, som i en årekke var ansatt som husadvokat i LO. Han ble utnevnt til lederjobben etter en periode som lagdommer i Borgarting. Nylig mislyktes Spekter i å få Wahl erklært inhabil i en sak om ansiennitet.