Takket være ambisjonene til det interkommunale aksjeselskapet Visit Moss, hadde julebelysningen i Rygge gjennom noen høystemte år ganske formidable dimensjoner. Hele 10 kilometer lyslenke prydet hovedgaten i det lille tettstedet.

Da Visit Moss deretter på spektakulært vis gikk over ende i 2014, lå det tilbake en lysregning på 750.000 kroner – i tillegg til både politianmeldelser og søksmål for ærekrenkelser.

Det er regningen på 750.000 advokat Even Rønvik ble gitt ansvaret for da Borgarting behandlet saken i vår.

Avviste kravet

Rønvik ble nemlig av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler valgt til å lede avviklingen av Visit Moss. Og lagmannsretten fant enstemmig at Rønvik viste erstatningsbetingende uaktsomhet da han som leder for avviklingsstyret avviste julelyskravet. Rønvig mente på denne tiden at Visit Moss ikke var rette debitor.

Da det senere viste seg at det ikke var grunnlag for å avvise kravet, var Visit Moss allerede oppløst. Julelys-leverandøren hadde altså ikke lenger noen debitor å forholde seg til.

I stedet ble kravet rettet direkte mot Rønvik, som leder for avviklingsstyret.

Aktsomhet og foreldelse

Lagmannsretten kom under dissens til at det forelå årsakssammenheng mellom uaktsomheten og lysleverandørens tap, men dette spørsmålet er ikke sluppet inn til behandling i Høyesterett. Spørsmålet for Høyesterett blir kun om avvisningen var uaktsom, samt et spørsmål om foreldelse.

Advokat Rønvik har selv møterett for Høyesterett, men representeres i denne sammenheng av advokat Espen Ostling
fra Thommessen. 

– Slik vi ser det, er hovedtemaet i ankesaken hvor vidtrekkende avviklingsstyrets ansvar for å foreta kartlegging og prøving av selskapets forpliktelser er etter aksjeloven kapittel 16, sett opp mot de krav som må kunne stilles til selskapskreditorene forut for og under en avvikling. Saken reiser også spørsmål om når foreldelse avbrytes etter foreldelsesloven § 15, for en part som trer inn i et allerede anlagt søksmål etter reglene i tvisteloven § 15-3, sier Ostling.

Advarte

Rønvik selv sier til Rett24 at han er glad saken ble sluppet inn.

– Saken reiser viktige, prinsipielle spørsmål, sier Rønvik, som med renter og omkostninger bli sittende med en regning på over to millioner kroner dersom dommen fra Borgarting blir stående.

I sin avsluttende rapport fra avviklingsstyret advarte Rønvik kommunen mot å oppløse selskapet før tvisten om julelysregningen var avklart. Betydningen av dette ble ikke drøftet i dommen fra Borgarting i vår.

– Jeg synes det er rart at ikke dette er gitt noen plass i aktsomhetsvurderingen, særlig når dette hadde en så sentral plass i bevisvurderingen, sa han til Rett24 etter at dommen falt.