Seier i tingretten ble til tap i lagmannsretten for hyttenaboene til det tradisjonsrike hotellet Dr. Holms på Geilo. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at servitutt-uenigheten skal avgjøres i avdeling.

Annonse

JAG Assistanse søker juridisk rådgiver i 100% stilling

Hotellet vil bygge ut, mens hytteeierne ikke har lyst til at hotellet skal bli større enn de allerede er. De prøver derfor å dra nytte av en gammel servitutt, som legger begrensninger på den aktuelle byggetomten. Servitutten ble opprettet allerede før krigen, for å beskytte hotellet mot fremtidig konkurranse, og sier at det ikke kan bygges mer enn to hytter på eiendommen.

I dag er det hotellet som eier eiendommen, og de vil derfor slette servitutten. Spørsmålet er om den skal regnes som en strøkservitutt, slik at hotellet ikke fritt kan disponere over den. I så fall vil servitutten som skulle beskytte hotellet mot konkurranse samtidig hindre at hotellet bygger selv.

I lagmannsretten anførte naboene at heftelsen må anses som en strøksservitutt. Det var lagmannsretten ikke enig i, og skrev:

«Det er etter dette i utgangspunktet ikke noe i servitutten isolert sett som tilsier at det har vært noe formål av betydning å «tryggja ein særskild bu- og byggjeskipnad på eit område». Den forstås etter lagmannsrettens oppfatning naturlig slik at det sentrale har vært å sikre hotellets – altså herskende eiendoms – interesser, herunder at utnyttelsen av tomtene ikke ville bli til skade eller ulempe for hotellets virksomhet».

– Våre klienter er meget glade for at anken over lagmannsrettens dom er henvist til behandling i Høyesterett idet de mener at lagmannsretten har lagt til grunn en uriktig tolkning av servituttene når den – i motsetning til tingretten - kom til at servituttene ikke var å anse som en strøksservitutt.

Det sier advokat Ulf Larsen fra Lund & Co, som representerer hytteeierne.

– Saken reiser flere prinsipielle spørsmål om tolkningen av negative servitutter og servituttlova § 4, som må anses å ha betydning utenfor den foreliggende sak. Det illustreres for det første av det faktum at en rekke eiendommer på Geilo er påheftet likelydende negative servitutter, som båndlegger utnyttelsen av arealet. Dersom lagmannsrettens dom skulle bli stående uprøvd av Høyesterett, vil det herske stor usikkerhet om det nærmere innholdet i disse heftelsene, og hvem som har kompetanse til å påberope seg dem, sier Larsen.

Hotelleierne representeres av Jørgen Vangsnes fra Wikborg Rein.

– Saken gjelder en konkret servitutt sentralt på Geilo. Ankemotparten mener lagmannsretten har bygd på korrekt jus og derfor kommet til et riktig resultat, og at dette ikke er noen strøksservitutt som disse naboene kan håndheve nå. Vi vil gjøre nærmere rede for det under ankeforhandlingen, sier Vangsnes.