Flere, blant andre Den norske Dommerforenings tillitsvalgte for Agder, Jostein Johannessen, har tatt til ordet for at den vedtatte domstolstruktur ikke må reverseres.

Han har sendt brev til Agderbenken på Stortinget og orientert Dommerforeningens tillitsvalgte om dette. Påstanden om at det er blitt mindre ledelse og mer dømmende dommere, som han hevder, er et høyst diskutabelt tema. I Søndre Østfold tingrett har ny domstolleder meget begrenset dømmende virksomhet og nestleder må antas å redusere sin dømmende virksomhet på sikt. De sorenskrivere som tidligere var ledere på de enkelte rettssteder hadde i stor grad utstrakt dømmende virksomhet i tillegg til administrative oppgaver. DA mener at en reversering av reformen vil koste dyrt. Men hva kostet det å innføre den? Og hva er egentlig gevinsten?

Innføringen av nye rettskretser med behold av rettssteder var en variant av en ny domstolstruktur som ingen egentlig ønsket. Men takket være Frp som fikk billig sprit og sjokolade i bytte ble det hestehandlet frem en domstolstruktur som nå er i full gang med å gjennomføres. Så langt er det imidlertid lite som tyder på at endringen blir vellykket. Tidligere selvstendige domstoler blir nå marginalisert og fjernstyrt på en måte som fører til avstand og fremmedgjøring. Små og store spørsmål om drift kan ikke lengre avklares med et besøk på nabokontoret eller med en prat i korridoren med kolleger.

I Søndre Østfold tingrett «turnerer» domstolleder rundt på ulike rettssteder med ca 2 måneders intervaller (hvilket innebærer besøk av leder 2 ganger i året), nestleder er lokalisert i Sarpsborg, administrasjonsleder lokalisert i Fredrikstad, hovedverneombud samt tillitsvalgt for saksbehandlerne lokalisert i Sarpsborg og tillitsvalgt for dommerne lokalisert i Halden.

Moss som tingrett er «radert ut» i forhold til ledelse og institusjonelle interne strukturer. Slik fjernstyring er uholdbart, og fører til at den nærheten man hadde til styring av egen domstol, til glede for de ansatte, aktører og lokalmiljøet, nå er helt borte. Alle spørsmål som gjelder ett rettssted må «kvitteres ut» med de andre rettsstedene før noe kan godkjennes – fordi alt skal være «likt».

Snarere enn å fortsette implementeringen av den nye struktur bør implementeringen av den nå stanses. Ansatte i domstolene blir påført unødige belastinger og kostnader om arbeidet fortsetter. Man vil risikere at unødvendig arbeid må gjøres om.

Ingen ønsket egentlig den nye strukturen man fikk. Skal man reversere er det derfor bare to alternativer: Full sammenslåing eller full oppdeling. Noen hybrid er det ikke rom for.