Denne kommentaren ble først publisert i Bergens Tidende.

I forrige uke fastslo Høyesterett at oppsigelsen av legen som av samvittighetsgrunner nektet å sette inn spiral, var ugyldig. Kort tid etter dukket det opp nyhetsartikler der det blant annet fra KrF-hold ble varslet omkamp om reservasjonsretten.

Les Rett24s omtale av dommen her

Det er verdt å merke seg at legen ikke fikk medhold i at manglende reservasjonsrett krenket hennes religionsfrihet etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Legen hadde nemlig tatt opp sitt samvittighetsforbehold da hun ble ansatt, og Høyesterett kom til at lovverket inntil 2012 ga rom for dette. Dermed hadde hun en gyldig arbeidsavtale som ga henne rett til å reservere seg mot innsetting av spiral.

At regelverket senere ble strammet inn, kunne da ikke gi grunnlag for oppsigelse. Et enstemmig Høyesterett, anført av Erik Møse som har vært Norges dommer i Menneskerettighetsdomstolen de siste seks årene, fant likevel grunn til å si noe om menneskerettighetssituasjonen.

Høyesterett slo blant annet fast at det ikke var i strid med kvinnekonvensjonen å tillate enkelte leger å reservere seg, så lenge kvinnen likevel relativt enkelt kunne få tilbud om å sette inn spiral hos en annen lege. I tillegg antydet Høyesterett ganske tydelig at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ikke gir en generell rett til å reservere seg mot å sette inn spiral, og at det norske forbudet mot en slik reservasjonsrett i utgangspunktet er lovlig.

Høyesterett sier ikke klart hvor langt vernet for samvittighetsfriheten går, men etter avgjørelsen er det ikke særlig tvil om at staten kan legge ned forbud mot å ansette de som nekter å sette inn spiral som fastleger. Mer uklart er det etter Høyesteretts avgjørelse hva som gjelder for de legene som allerede er ansatt og som ikke vil sette inn spiral, uten på forhånd å ha avklart dette med arbeidsgiver.

Samtidig gir menneskerettighetene rom for å la leger reservere seg i områder med god legedekning, der man har enkle løsninger for å henvise kvinner som trenger innsetting av spiral videre til andre.

Det er med andre ord fritt frem for KrF til å forhandle med andre partier om mer fleksible løsninger for leger som ønsker å reservere seg mot innsetting av spiral, men de kan ikke hevde at menneskerettighetene krever en reforhandling av dagens lovverk.

Så gjenstår det å se hvor sterk forhandlingsposisjon KrF egentlig har når det kommer til deres hjertesaker i dagens politiske situasjon.