Tiltalte i saken Høyesterett avgjorde onsdag, var domfelt for omsetning av til sammen 102 kilo hasj. Det ble dessuten lagt til grunn at salget skjedde som ledd som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, der tiltalte var ledende.

Straffen ble i Frostating lagmannsrett satt til fem år og to måneders fengsel. Lagmannsretten kom imidlertid til at hele straffen skulle gjøres betinget av at domfelte fulgte et såkalt ND-program, narkotikaprogram med domstolskontroll. Dette går i praksis ut på at straffen utsettes mens domfelte følger en rehabiliteringsopplegg tilrettelagt av Kriminalomsorgen.

Annonse

Vi søker advokater/-fullmektiger til Sandefjord

Organisert

En dommer kontrollerer underveis om vilkårene er overholdt. Programmet skal gjennomføres i fire faser, og det er retten som beslutter overgang til ny fase. Opplegget kan etter lovens ordlyd brukes på alle former for narkotikalovbrudd, uten avgrensning mot grovere overtredelser.

Høyesterett kom i 2019 til at det var mulig å bruke denne type betinget straff også i svært alvorlige narkotikasaker. Den gangen gjaldt det seks års fengsel for 10 kilo metamfetamin. I saken som nå er avgjort, dreide det seg altså om store mengder hasj, men dessuten som ledd i organisert kriminell gruppe.

Høyesterett konstaterer at det må foreligge «helt ekstraordinære forhold» for å bruke ND-program på så alvorlige saker som dette. Retten skriver videre at det «ved avveiningen mot de allmennpreventive hensynene har det selvstendig vekt at domfellelsen gjelder narkotikaomsetning som ledd i organisert kriminalitet, og at domfelte har hatt en sentral og overordnet rolle».

Ikke utelukket

Høyesterett viker imidlertid tilbake fra å konstatere at det generelt er utelukket med ND-program ved organisert kriminalitet. Retten legger vekt på at domfelte i dette tilfellet allerede soner en annen, lang dom, og at det derfor vil være flere år til ND-programmet kan iverksettes.

«En ND-dom nå innebærer (...) ikke endringer i tidligere idømt
straff, og gjennomføringen av programmet vil derfor måtte ligge relativt langt frem i tid. Ut fra dette og alvoret i det forholdet A er dømt for, er det etter mitt syn ikke tilstrekkelig grunnlag i hans personlige forhold for å utsette fullbyrdingen av straffen på vilkår om gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll»
, heter det i avgjørelsen, som du finner her.