Styret i Tilsynsrådet konkluderte i sommer med at Per Danielsen bør fratas bevillingen og forbys å drive rettshjelp. I oppsummeringen av den 18 sider lange begrunnelsen skrev Tilsynsrådet blant annet:

«Gjennom disiplinærklagene, rettssakene advokatfirmaet har vært involvert i og informasjon tilsynsrådet har mottatt direkte fra tidligere klienter konstaterer styret at Per Danielsen gjentatte ganger, over flere år, har blitt kritisert for sin opptreden overfor klientene og for måten han har organisert advokatvirksomheten sin på.»

Tirsdag 6. desember kommer saken opp i bevillingsnemnda, og nå kontrer Per Danielsen med å gå til motangrep på advokat Peter Hallsteinsen i CMS Kluge. Danielsen mener Hallsteinsen i fjor ga uriktige opplysninger til Tilsynsrådet, og at dette har medvirket til vedtaket som nå skal behandles i nemnda.

Annonse

Førsteamanuensis/førstelektor i rettsvitenskap

Omstridt timeføring

Bakteppet er at Peter Hallsteinsen i fjor representerte Per Danielsens motpart i den såkalte Rondeslottet-saken. Dette var en salærtvist som endte i Høyesterett, og som inngår i Tilsynsrådets innstilling om å trekke Danielsens bevilling tilbake.

Les: Danielsen tapte salærtvisten i Høyesterett – må betale tilbake til klienten

I forbindelse med saken kom det frem at en stor andel av timene Rondeslottet ved dets konkursbo var fakturert for, i realiteten av utført av en utreder uten bevilling. Utrederen, en avskiltet eks-advokat, fikk betalt langt mindre enn timesatsen Rondeslottet ble fakturert i Danielsens navn.

Per Danielsen har selv forklart dette med at prisen til klient var en såkalt «blended rate», og avviser at ordningen er kritikkverdig. Tilsynsrådets styre kaller på sin side ordningen «sterkt kritikkverdig», og mener den strider med bokføringsloven.

– Stikker en kollega i ryggen

Saksdokumentene viser at Hallsteinsen varslet Tilsynsrådet om den omstridte timeføringen, og orienterte om at det trolig ville bli levert en anmeldelse for bedrageri.

I sin klage til Disiplinærnemnda anklager Danielsen nå Hallsteinsen for å drive personforfølgelse. Han skriver:

«I innklagede sin e-post til Tilsynsrådet datert 17. august 2022 beskriver innklagede seg selv som en prektig advokat som skal ha blitt utsatt for angrep fra klager. (...)

I realiteten viser imidlertid saksdokumentene, som innklagede for øvrig heller aldri sendte klager kopi av, at innklagede er en nådeløs advokat som i skadehensikt stikker en kollega i ryggen i hemmelighet og går utenfor hva et oppdrag tillater for å skade en kollega parallelt med en pågående rettstvist, uten engang å varsle advokaten.»

I eposten Danielsen refererer til, skrev Hallsteinsen at han opplevde det «svært ubehagelig å bli truet med personlige erstatningssøksmål» av Danielsen. Og videre:

«Jeg har aldri opplevd eller hørt om andre advokater som opptrer på denne måten, og min vurdering er at denne fremferden er svært skadelig, både for enkeltindivider og for advokatstanden generelt. Når jeg som advokat opplever situasjonen som truende og ubehagelig, må det oppleves langt verre for tidligere klienter og andre som utsettes for det samme.»

Danielsen klager Hallsteinsen inn for en rekke brudd på RGA, fordi han ifølge Danielsen har «instigert forfølgelse mot klager i skadehensikt» og «grunnløst har anmeldt klager som en angrepsmanøver i den samme tvisten».

– Derfor har jeg klaget ham inn for disiplinærmyndigheten, fordi han bak min rygg har fremsatt falske anklager mot meg til Tilsynsrådet, sier Per Danielsen.

Hallsteinsen og CMS Kluge opplyser at de ikke ønsker å respondere på Danielsens uttalelser.

Også Per Danielsens sønn risikerer å miste bevillingen permanent. Også dette skal behandles i nemnda tirsdag. Det vil normalt ta noe tid før avgjørelsen offentliggjøres.