– Det føles jo på mange måter helt feil, da det etter min mening er Støre og Aasland som burde straffes, skrev artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding fra Elden Advokatfirma.

Bakgrunnen er at hun og 19 andre er tiltalt for ikke å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg, i forbindelse med at de i vår blokkerte inngangspartiene i flere departementer, i en aksjon mot vindturbinene på Fosen.

– Når statsadvokaten nå har valgt å fremme denne saken for domstolen vil vi få avklart hvilke rammer Grunnloven og menneskerettighetene gir norske borgere til å protestere mot myndighetene. Det vil bero på en skjønnsmessig vurdering av blant annet bakgrunnen for demonstrasjonen og hvilke andre muligheter gruppen har til å gjøre sitt standpunkt hørt. Lovligheten og nødvendigheten av politiets inngrep mot demonstrasjonen vil også være et tema, skriver advokat Olaf Halvorsen Rønning i en pressemelding.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Fersk dom

En relativt parallell sak ble nylig behandlet i Borgaring lagmannsrett, knyttet til demonstrasjoner gjort av gruppen Extinction Rebellion. To demonstranter var tiltalt for ikke å flytte seg fra energidepartementets lobby, der de demonstrerte mot klimautslipp og oljeutvinning. I tingretten ble de frikjent ut fra en proporsjonalitetsvurdering av inngrepet i ytrings- og forsamlingssfriheten, men Borgarting lagmannsrett kom like over nyttår til motsatt resultat.

Fem demonstranter ble innbragt under aksjonen, og ble holdt 3-4 timer i politiarrest før de fikk gå. Lagmannsretten viser til at Høyesterett nå har avsagt tre avgjørelser knyttet til klimademonstrasjoner, der de har trukket opp hvillke hensyn som skal vektlegges når forsamlingsfriheten skal veies opp mot plikten til å etterkomme pålegg fra politiet.

Fikk god tid

Retten peker på at demonstrasjonen var fredelig og varslet, og ikke skapte sikkerhetsmessige utfordringer på utsiden av bygget. Demonstrantene hadde dessuten laget en passasje for å sikre at forbipasserende enkelt kunne passere. Lagmannsretten beskriver at demonstrantene gikk inn i resepsjonen klokken 11.40, og at sikkerhetstjenesten først klokken 14.15 anmodet politiet om å fjerne demonstrantene innen klokken 16.30. Bakgrunnen var at resepsjonen skulle stenge klokken 16.30, og at de da skulle trappe ned bemanningen. Retten skriver videre:

«Ved utløpet av påleggsfristen hadde demonstrantene oppholdt seg og demonstrert uhindret i om lag fem timer. Perioden er vesentlig lenger enn i XR-2 saken, hvor Høyesterett la vekt på at aksjonistene hadde fått rikelig med tid til å fremføre budskapet sitt, jf. XR-2-dommen avsnitt 57.

Som i XR-2-dommen gikk inngrepet fra politiets side kun ut på at demonstrantene måtte forlate departementets eiendom, og grep således ikke direkte inn mot selve ytringene eller demonstrasjonen som sådan. Som nevnt stod demonstrantene fritt til å fortsette demonstrasjonen utenfor. Lagmannsretten vil også bemerke at det neppe var noe stort poeng for demonstrasjonens synlighet at den ble gjennomført inne i resepsjonen og ikke bare utenfor inngangsdøren.»

Lagmannsretten fremhever at demonstrantene fikk rikelig tid til å fremføre budskapet inne i lobbyen, og deretter en romslig frist til å forlate stedet og eventuelt fortsette demonstrasjonen utenfor. Av hensyn til politiets mulighet til å håndheve gitte pålegg, og dermed indirekte respekten for slike pålegg, mener retten «under en viss tvil» at pågripelsene, frihetsberøvelsene og bøtene var forholdsmessige og nødvendige inngrep. Straffen for demonstrasjonen i departementet ble bøter på 9600 kroner.

Er anket

Forsvarer for en av de to domfelte, Petar Sekulic, opplyser at dommen fra Borgarting lagmannsrett er anket til Høyesterett. Den ligger nå til vurdering i ankeutvalget.

– Både min klient og den andre domfelte har anket dommen til Høyesterett. Anken gjelder lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Lagmannsretten dømte de to demonstrantene under tvil, mens én meddommer dissenterte og ville frifinne. Dommen ankes til Høyesterett fordi det anføres at den samlede reaksjon med pågripelse, innbringelse til arrest og bøteleggelse er i strid med demonstrantenes ytrings- og demonstrasjonsfrihet, sier Sekulic.

Når det gjelder Fosen-demonstrantene, så er det berammet seks rettsdager til å behandle den i Oslo tingrett. Tingrettsdommer Kim Heger er satt opp som administrator, og oppstart er mandag 11. mars.

Klimademo-dommen fra lagmannsretten finner du her.