Saken som ble avgjort denne uken i Haag, vil bli studert med interesse av klimaaktivister i mange land, der lignende søksmål er til behandling.

Les om det norske klimasøksmålet her

Den nederlandske staten argumenterte ifølge The Guardian med at førsteinstansdomstolen hadde «tilsidesatt demokratiet» med sin avgjørelse. I ankedomstolen ble dommen likevel opprettholdt.

Bygger på EMK

Retten slår fast at staten må redusere klimagassutslippene med 25 prosent innen 2021, og baserer avgjørelsen hovedsakelig på EMK artiklene 2 og 8, om retten til liv og retten til hjem og familie. Retten skriver:

«I korthet har staten etter EMK artikkel 2 en positiv forpliktelse til å beskytte borgernes liv, mens artikkel 8 forplikter staten til å beskytte retten til hjem og privatliv. Forpliktelsen gjelder alle handlinger, offentlige og ikke-offentlige, som kan true rettigheter beskyttet av disse artiklene, og definitivt i møte med industriell virksomhet som i sin natur er farlig. Om myndighetene er klar over at det foreligger en reell og umiddelbar fare, må staten ta forholdsregler for så langt som mulig å forhindre krenkelse av rettighetene.»

Retten går deretter over til å drøfte det bevismessige grunnlaget for påstanden om at CO2-utslipp er en reell og umiddelbar fare, og konkluderer:

«Ut fra det som fremkommer over, mener retten det er korrekt å snakke om en reell trussel fra klimaforandringer, med en alvorlig risiko for at denne generasjonens borgere vil bli konfrontert med tap av menneskeliv og/eller forstyrrelse av familieliv. Som fastslått over, følger det av EMK artiklene 2 og 8 at staten har en forpliktelse til å beskytte mot denne reelle trusselen.»

Retten avviser statens anførsel om at domstolene konstitusjonelle rolle ikke inneholder myndighet til å legge slike restriksjoner på statens virksomhet:

«Dette forsvaret holder ikke vann. Retten er forpliktet til anvende rettsregler fra traktater som Nederland er bundet av, inkludert EMKs artikler 2 og 8. Slike rettsregler er en del av nederlandsk jurisdiksjon, og har dessuten forrang foran nederlandske lover de måtte komme i konflikt med. I korthet finner retten at statens anførsler ikke er overbevisende.»

Forventer anke

Lederen for det nederlandske miljøpartiet De Grønne, Jesse Klaver, sier til The Guardian at dommen er et historisk øyeblikk.

– Nasjonalstatene har en forpliktelse til å beskytte sine innbyggere mot klimaforandringer. Dette gjør denne dommen relevant for alle land, sier Klaver.

Nederland har ifølge avisen nylig åpnet to nye kullkraftverk, og ett av dem vil måtte stenges igjen, om landet skal ha mulighet til å etterleve dommen fra Haag. Ifølge avisen ble avgjørelsen mottatt med jubel av tilhørerne i rettssalen, men det er ventet at saken vil bli anket til høyesterett.

Ankesaken i det norske klimasøksmålet, som gjelder tolkningen av Grunnloven paragraf 112, er berammet først høsten 2019.

Denne artikkelen er basert på en uoffisiell engelsk oversettelse av den nederlandske dommen, som du kan lese her.