Finansieringsavtalen Sparebank 1 Sr-Bank inngikk med helikopterselskapet CHC, gikk ut på at banken var den formelle eier av helikoptrene, mens alle plikter knyttet til drift og vedlikehold, påhvilte helikoptergiganten CHC.

Saken ble først omtalt i Stavanger Aftenblad

Risikoen for helikoptrenes restverdi skulle etter avtalens utløp ligge på banken, men likevel slik at en restverdiforsikring skulle dekke tapet dersom markedsverdien skulle vise seg å bli lavere enn den på forhånd beregnede restverdien.

Annonse

Trainee

Oljeprisfall

Det Sparebank 1 ikke fikk med seg, var at denne forsikringsavtalen ikke gjaldt dersom CHC skulle bli insolvent. En slik insolvens fremsto lite sannsynlig da avtalen ble inngått, men etter at oljeprisen stupte i 2014, forandret dette seg. Aktiviteten i Nordsjøen falt, og verdien av helikoptre med den. I mai 2016 begjærte så CHC Group Limited såkalt «chapter 11»-dekning i USA. 

Dermed ble Sparebank 1 sittende igjen med helikoptre verdt veldig mye mindre enn planlagt.

«Det springende punkt i saken er om det ved inngåelsen av en såkalt restverdiforsikring/garanti, residual value insurance («RVI»), på en adekvat måte fra advokatenes side ble informert om en ny insolvensklausul som inngikk i RVIen overfor klienten, SRF», skriver Borgarting. Retten finner det mest sannsynlig at ingen av avtalene ville blitt inngått om Sparebank 1 Sr-Bank hadde kjent til den aktuelle insolvensklausulen. Retten skriver:

«Det nye insolvensunntaket blir ikke løftet særskilt frem for klienten, og det er etter lagmannsrettens vurdering uaktsomt av Kluge hensyntatt unntakets karakter. Lagmannsretten er ikke enig med Kluge og Holm i at man ikke hadde en særskilt oppfordring om å løfte dette nye insolvensunntaket frem overfor klienten. (...) Lagmannsretten finner ikke at (bankens representant) gjennom denne e-postkorrespondansen klart har fått identifisert at det nå var kommet et nytt insolvensunntak (...), heller ikke at (bankens representant) ved dette på en forsvarlig måte er blitt forklart innholdet i insolvensunntaket.»

Holm er i dette tilfellet tidligere Kluge-partner Sverre Andre Holm.

Leste ikke vedlegg

Lagmannsretten kommer samtidig til at partene må bære hver sine omkostninger, og at erstatningen Kluge skal betale, må avkortes med hele 60 prosent. Årsaken er at Kluges kontakt i Sparebank 1 Sr-Bank har opptrådt enda mer uaktsomt enn advokatene. Han forklarte nemlig i retten, blant annet, at han ikke leste vedlegg til eposter med mindre advokatene aktivt ba ham om å lese dem. Han hadde heller ikke lest gjennom avtalen før han signerte den.

«Lagmannsretten har funnet at skadelidtes handlemåte i denne sak fremstår som mer kritikkverdig enn skadevolders. Et skylddifferanseprinsipp tilsier at SRF bør tillegges en avkortning av en slik størrelse», skriver Borgarting. Avkortningen er større enn de 40 prosentene tingretten kom til.

Bankens beregnede tap var 177 millioner kroner, men Borgarting lander etter avkortningen på 75 millioner. 

– Vi er fornøyde med at lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten. Vi er likevel skuffet over at vi ikke har fått fullt medhold i saken. Vi skulle gjerne vært denne saken foruten. Ingen advokatfirmaer liker å havne i konflikt med klienter, sier managing partner i Kluge, Bjørnar Alterskjær til Rett24.

Erstatningssummen er dekket av Kluges ansvarsforsikring i Allianz, som i dommen holdes solidarisk ansvarlig med Kluge og advokat Holm.

Les dommen her