Koronakommisjonen overleverte onsdag sin rapport til regjeringen om myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. I rapporten kommer kommisjonen med 17 hovedbudskap og 60 læringspunkter og anbefalinger. NIM ønsker med dette å fremheve delen av koronakommisjonens rapport som omhandler besøksforbud og utgangsforbud overfor mennesker med utviklingshemming i deres private hjem.

Kommisjonen har avdekket at om lag en tredel av kommunene innførte besøksforbud i omsorgsboliger og bofellesskap våren 2020, selv om kommunene ikke hadde lovlig grunnlag for dette. Besøksforbudene omfattet i underkant av 6000 mennesker.

Innføringen av besøksforbud i menneskers eget hjem er et svært inngripende tiltak. Ved tiltak som begrenser menneskers personlige frihet og integritet, må det foretas menneskerettslige vurderinger av lovmessighet, nødvendighet og forholdsmessighet. 

Kommisjonen kritiserer både Helsedirektoratet og kommunene for å ha sviktet i deres ansvar for å sikre rettssikkerheten og rettighetene til de som var omfattet av disse beslutningene. Kommisjonen er kritisk til at Helsedirektoratet ikke på et tidligere tidspunkt avklarte at kommunene ikke hadde anledning til å innføre generelle besøksforbud. Dette burde skjedd umiddelbart etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet og NIM varslet Helsedirektoratet om problemstillingen. I vårt brev understreket vi viktigheten av at sårbare grupper ble viet særskilt oppmerksomhet, og vi fremhevet blant annet bekymring over at veilederen fra Helsedirektoratet ga inntrykk av at kommunene kunne iverksette generelle tvangstiltak om besøksforbud og utgangsforbud overfor mennesker med utviklingshemming i deres private hjem.

Kommisjonen retter videre kritikk mot kommunene som fattet beslutningene om besøksforbud. Det følger av Grunnloven at «statens myndigheter» skal «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter». Statens myndigheter skal forstås i videste forstand slik at også kommunale og fylkeskommunale myndigheter omfattes. Et av de mest grunnleggende rettssikkerhetskrav er at offentlig myndighetsutøvelse har hjemmel i lov. Det er derfor alvorlig at kommunene som innførte besøksforbud, oppgir retningslinjene fra Helsedirektoratet som det viktigste grunnlaget for beslutningen. Kommisjonen skriver at det er «alvorlig at mange norske kommuner ser ut til å ha innførte besøksforbud i omsorgsboliger for eldre og/eller personer med nedsatt funksjonsevne uten å ha hjemmel til det eller å ha foretatt de nødvendige juridiske vurderingene i forkant».

Koronakommisjonens rapport er en viktig påminnelse om at kommunene har et selvstendig ansvar for å sørge for at det ikke treffes vedtak eller handles på en måte som strider mot menneskerettslige forpliktelser, og at kommunene har et selvstendig ansvar for å beskytte menneskers rettigheter og friheter innenfor sitt myndighetsområde.

Avslutningsvis i kapittelet om besøksforbud i omsorgsboliger og bofellesskap skriver kommisjonen:

«Til slutt ønsker kommisjonen å påpeke at kommunene skal sørge for at alle som har behov for kommunale tjenester, får ivaretatt sin rettssikkerhet og sine rettigheter. For minst 5 934 personer sviktet dette ansvaret våren 2020.»