Gartnerhallen er et samvirke mellom landets frukt- og grønnsaksprodusenter, som omsetter for flere milliarder årlig. Våren 2017 ble det avdekket at regnskapssjefen, i samarbeid med en av produsentene, hadde underslått rundt 50 millioner kroner, ved å manipulere regnskapet.

For dette ble de to i fjor dømt til henholdsvis fire år og fem år og ti måneders fengsel. Gartnerhallen har fått igjen rundt 16 av de 50 millionene, og har siden gått til søksmål mot revisor for å få igjen resten, altså nærmere 35 millioner.

Nå blir de i stedet sittende med motpartens sakskostnader på hele 4,3 millioner. I hvert fall om dommen som tirsdag ble avsagt i Oslo tingrett blir stående.

– Vi har ennå ikke rukket å ta stilling til ankespørsmålet, men det vil bli avklart snarlig, sier Gartnerhallens prosessfullmektig, Hans Kenneth Viga-Gerhardsen.

Svak internkontroll

Gartnerhallens sentrale anklage mot revisor er at underslaget ville blitt oppdaget dersom KPMG hadde utført revisjonen i henhold til god revisjonsskikk, blant annet ved å varsle om manglende internkontroll.

KPMG anførte på sin side at Gartnerhallen i realiteten holder revisor ansvarlig for internkontrollens effektivitet, at KPMG gjennom revisjonsberetningen uttrykkelig informerte om at man «ikke gir uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll», og at søksmålet presser rammene for hva som skal være revisors oppgave og ansvar.

På spørsmålet om hvorvidt KPMGs arbeid var i tråd med god revisjonsskikk, deler Oslo tingrett seg i to. Flertallet sier ja, mens mindretallet, bestående av en fagkyndig meddommer, mener revisor har opptrådt i strid med god revisjonsskikk. Dette blant annet ved ikke å varsle om den svake arbeidsdelingen ved håndtering av innbetalinger. Mindretallet mener uaktsomhet på begge sider burde ført til delt ansvar. Flertallet frikjenner revisor helt, og skriver:

«I denne sammenheng er det også relevant at styret og daglig leder var tett på virksomheten i Gartnerhallen. Styret har under hovedforhandlingen vært betegnet som et «arbeidende styre» og de tidligere styrelederne har forklart at de brukte mye tid på styrearbeidet. Det er også fremlagt oversikt som viser at styrelederne mottok forholdsvis høye honorarer og dekning for fravær og innleid arbeidshjelp. Etter vitneforklaringene legger retten til grunn at de tidligere styrelederne alle hadde høy kompetanse av ulik art. Eksempelvis har styrelederne hatt høyere utdannelse, arbeid som selvstendig næringsdrivende med gårdsbruk med stor omsetning, og til dels andre styreverv eller politiske verv. Revisor hadde derfor ikke grunn til å mene at styret ikke skulle ha den nødvendige kompetansen til å ivareta sitt ansvar for internkontrollen.»

Årsakssammenheng

Også i spørsmålet om årsakssammenheng deler retten seg i det samme flertall og mindretall. At det foreligger økonomisk tap er det imidlertid ikke tvil om, og administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen sier til Dagens Næringsliv at hun er skuffet.

– Gartnerhallens regnskap har over en tiårsperiode bygget seg opp med en feil på 50 mill. kroner. Vi mener KPMG tidlig skulle ha avdekket underslaget som en regnskapsmedarbeider i Gartnerhallen begikk over en 10-årsperiode, og at KPMG har opptrådt både uaktsomt og erstatningsansvarlig. Vi er derfor skuffet over dommen, sier Morthen til DN.