Tiltalen mot den 75 år gamle eks-advokaten ble tatt ut allerede i 2020, men den første pådømmelsen ble opphevet av lagmannsretten grunnet saksbehandlingsfeil. Andre runde i Oslo tingrett gikk i fjor, og endte med 30 dager betinget fengsel.

Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet anken, og kommet til samme resultat, 30 dager betinget. Boten settes imidlertid ned fra 20.000 til 15.000 kroner.

Annonse

Er du en relasjonsbygger som trigges av et solid fagmiljø?

Nektet straffskyld

Den alvorligste posten i tiltalen gjelder forsøk på grovt bedrageri, ved at han sommeren 2018 forsøkte å få DNB Forsikring til å utbetale drøyt 100.000 kroner i rettshjelpdekning for arbeid for en klient. Forsikringen gjaldt, ifølge tiltalen, kun bistand til advokat, og påtalemyndigheten mener mannen fortiet at han ikke hadde bevilling. Han skal også ha titulert seg som advokat i samtale med en politibetjent.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og anførte at det ikke er grunnlag for domfellelse etter bedrageriparagrafen, ettersom den aktuelle forsikringen etter hans syn dekket rettshjelp uten bevilling. Lagmannsretten er ikke enig, og skriver:

«Ut fra As brev om oppgjør og den vedlagte timelisten ble det skapt et klart inntrykk av at han var advokat, og dermed en person som kunne yte bistand til (klient) i henhold til forsikringsavtalen. Den reelle situasjonen var at han ikke hadde lovlig adgang til å gi rettshjelp, og at rettshjelpen ikke var dekningsmessig under forsikringen, jf. ovenfor. Ut fra dette finner lagmannsretten at brevet med krav om oppgjør rent objektivt må anses som et forsøk fra tiltalte på å skape en «villfarelse» hos forsikringsselskapet slik at dette vilkår i bestemmelsen er oppfylt.»

Sendte varsel

Advokatbevillingsnemnda fattet i 2011 vedtak om å tilbakekalle bevillingen fra 76-åringen. Tilsynsrådet har etter dette gjentatte ganger fått tips om at han har fortsatt å drive rettshjelp. Senere har han derfor fått forbud mot å drive rettshjelp generelt.

I tingretten opplyste Tilsynsrådet at de årlig mottok en håndfull tips om at mannen fortsatt drev rettshjelp.

I et varsel som ble sendt ut i 2021 vår, skrev Tilsynsrådet:

«Likevel mottar Tilsynsrådet jevnlig henvendelser fra offentlige og private aktører om at (eks-advokaten) utøver rettshjelpvirksomhet. I sin korrespondanse gir (eks-advokaten) feilaktig inntrykk av at han er advokat eller opptrer på vegne av andre advokater. Fordi (eks-advokaten) ikke innretter seg etter gjeldende regler og avgjørelser fra tilsynsmyndighetene, er det behov for å varsle publikum.

(Eks-advokaten) er ikke advokat eller rettshjelper, og han har ikke lovlig anledning til å utøve advokat- eller rettshjelpvirksomhet.»

Varselet ble publisert både på norsk og engelsk.

Politiet tok i fjor ut en tilleggstiltale for noen nyere tilfeller av å yte rettshjelp, i strid med det nedlagte forbudet, men lagmannsretten frikjenner på dette punktet. Begrunnelsen er at de konkrete tilfellene ikke anses å være «ervervsmessig» rettshjelp.

Lagmannsretten mener straffen ville vært ubetinget om det ikke var for at forholdet nå er blitt mer enn fire år gammelt, grunnet lang saksbehandlingstid.