I går la Høyesterett frem årsmeldingen for 2019. Den viser at trenden med overvekt av sivile saker er brutt. For første gang siden 2013 ble det i fjor behandlet flere straffesaker enn sivile saker i avdeling i Høyesterett. 

Men det i 2018 ble behandlet rekordlave 43 straffesaker, økte antallet i fjor med hele 42 prosent, til 61. Samtidig falt antall sivile saker fra 62 til 59.

Allerede høsten 2018 var det flere aktører som etterlyste en høyere andel straffesaker i Høyesterett. Blant dem var leder av Forsvarergruppe, Marius Dietrichson, som under en debatt i Høyesteretts Advokatforum pekte på at Høyesteretts virksomhet bidrar til å gi strafferetten legitimitet.

– Et viktig for eksempel var beslutningen om å gå inn i Vågå-saken, selv om det ikke var spesielt mye prinsipielt i den saken. Vi ber om at Høyesterett ikke slipper hånden fra rattet, og overlater det til Stortinget og praksis fra lagmannsrettene. Rettsstaten skal ikke bare bygges, den skal vedlikeholdes, sa Dietrichson i 2018.

Også riksadvokaten argumenterte den gangen for at antall straffesaker etter hans syn lå noe lavt. 

Mange slapp inn

Resultatet av tallene fra 2019 er at 12,5 prosent av ankene over dom i straffesaker slapp inn til behandling. Dette er det høyeste tallet siden muligheten for å avsi straffedom i ankeutvalget ble innført i 2012, noe som medførte at antallet saker i avdeling falt. I fjor ble det avsagt 14 straffedommer i ankeutvalget.

Slår man sammen dommer avsagt i avdeling og storkammer med dommer avsagt i ankeutvalget, finner man at Høyesterett i 2019 overprøvde 14,3 prosent av de sivile sakene, og 15,8 prosent av straffesakene.

Det er den høyeste andelen siden 2012.

Fortsatt få dissenser

Statistikken viser for øvrig små endringer fra 2018. Antall dissenser holder seg fortsatt betydelig lavere enn normalen fra de siste ti årene, men likevel marginalt opp fra i fjor.

I 2019 ble det dissentert i 15 av de totalt 120 sakene som ble behandlet i avdeling og storkammer. Det gir en dissensfrekvens på 13 prosent, fordelt på 16 prosent i sivile saker og 10 prosent i straffesaker.

9 av de 15 dissenssakene endte 3-2.

Se hele årsmeldingen her