Innlegget er en replikk til tingrettsdommer Tron Gundersens innlegg «Implementering av ny domstolstruktur bør stanses»

Etter mange års debatt og grundige utredninger, vedtok Stortinget i desember 2020 ny domstolstruktur. De overordnede hensynene ved reformen var å sikre bedre ressursutnyttelse og styrke fagmiljøene i domstolene, samtidig som tilgjengeligheten og viktige distriktspolitiske hensyn ble ivaretatt. Reformen er gjennomført. Domstolene gjør nå sitt ytterste for å oppfylle den politiske beslutningen og lovgivers forutsetninger.

Søndre Østfold tingrett består av fire likeverdige rettssteder. I vår rettskrets er det korte reiseavstander mellom tinghusene. Dette har gjort det mulig for meg som domstolleder å prøve ut en ordning hvor jeg skifter hovedarbeidsplass mellom rettsstedene omtrent annenhver måned. I løpet av hver periode har jeg ukentlig vært fysisk til stede ved et eller flere av de øvrige rettsstedene. Gjennom dette blir jeg bedre kjent med medarbeiderne og forholdene ved det enkelte rettssted, noe som igjen gir meg verdifull innsikt om hvilke løsninger som kan fungere ved det enkelte rettssted og for domstolen som helhet.

Avstandsledelse byr på utfordringer. Også i domstolen har medarbeiderne fått oppleve dette under pandemien. Samtidig har vi gjennom det siste halvannet året fått nyttige erfaringer og digitale løsninger som kompenserer for noen av ulempene. Dette har vi tatt med oss inn i den nye tingretten. I Søndre Østfold tingrett er ledergruppen fordelt på flere rettssteder, deriblant har en av de administrative lederne fast kontorsted i Moss. Ledelsen er ikke «på besøk» i virksomheten. Ledelsen arbeider her som ellers, i og for hele organisasjonen.

Positiv effekt

Det er ingen tvil om at strukturendringen har vært arbeidskrevende for domstolen. Heldigvis har vi mange dyktige og aktive medarbeidere, som bidrar til gode prosesser og løsninger. Medarbeiderne har lagt ned en betydelig innsats, hvor målet er at vi i fellesskap løser domstolens oppgaver på en enda bedre måte og sikrer brukerne et likt tilbud og tjenestenivå i hele rettskretsen.

Siden sammenslåingen har vi på ukentlig basis brukt domstolens ressurser på tvers av rettsstedene. Takket være digitaliseringsprosessene i domstolene og den tekniske sammenslåingen, har saksbehandlerne samarbeidet om saksavviklingen uavhengig av hvor den enkelte har sitt kontorsted. Videre har vi fått en bedre utnyttelse av rettssalene på tvers av rettsstedene. I tillegg har dommere gjennomført et stort antall rettsmøter ved andre rettssteder enn der de har sitt faste kontorsted.

En tilsvarende fleksibel ressursutnyttelse ville det ikke vært mulig å få til gjennom et samarbeid mellom selvstendige domstoler. Vi ser dermed en direkte positiv effekt av reformen, noe som kommer domstolens brukere til gode. Både for det rettssøkende publikum og for tingretten er det viktig at vi får ro til å fortsette arbeidet med å effektivisere og utvikle domstolen som helhet.