Det er gått 25 år siden Macks Ølbryggeri søkte om å registrere «Arctic Water» som varemerke i klassen for mineralvann. Etter noen innledende, nølende motforestillinger, ga Patentstyret den gangen slutt grønt lys. Siden 2001 har derfor Macks hatt enerett på å selge «Arctic Water», både med og uten kullsyre.

Dette har imidlertid konkurrenten Lofoten Arctic Water AS utfordret. I 2021 klagde de på registreringen, og anførte at begrepet var for generisk til å oppfylle varemerkevilkårene. Etter varemerkeloven er det nemlig ikke adgang til å registrere merkevarer kun beskriver «varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen».

Annonse

Ønsker du å bli en del av et sterkt fagmiljø?

Geografi

Oslo tingrett legger til grunn at denne regelen skal forstås slik at varemerket er beskrivende «når den geografiske stedsangivelsen antyder en forbindelse til varene».

Spørsmålet Oslo tingrett har måttet ta stilling til, er med andre om ordet «arctic» skaper en forventning om at produktet kommer fra arktis. Klagenemnda for industrielle rettigheter konkluderte med at gjennomsnittsforbrukeren må anses å forbinde arktis med en geografisk betegnelse «jordklodens nordlige region, med arktiske naturforhold og klima».

Tropene

Macks forsvarte seg med at mange bruker begrepet «trope» uten at produktet av den kan forventes å komme fra tropene. Klagenemnda var ikke enig, og skrev:

«Uansett om man vil tro dette eller ikke, vil ARCTIC fremkalle positive assosiasjoner og følelser hos gjennomsnittsforbrukeren når de møter merket på «mineralvann med og uten kullsyre» i klasse 32. Siden ARCTIC/Arktis assosieres med blant annet hav- og landområder med kaldt klima, iskaldt vann og ren is, er stedsangivelsen egnet til å oppfattes som en indikasjon på at mineralvannet er kaldt og friskt. Stedsangivelsen kan også påvirke forbrukernes valg i kjøpssituasjonen ved at varene assosieres til et sted som vekker de nevnte positive følelsene.»

Annonse

Vil du jobbe med strafferett i et faglig sterkt og hyggelig miljø?

Mistet EU også

Oslo tingrett peker på at merket består av to lettfattelige engelske ord, som samlet har en «tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse til varenes art og geografiske opprinnelse» til at de kan kalles beskrivende. Og videre:

«På samme måte som KFIR, er retten av den oppfatning at i alle fall deler av omsetningskretsen vil oppfatte det slik at mineralvannet har sin opprinnelse fra vannkilder i Arktis. I tillegg til at mineralvann i prinsippet kan produseres i eller med kilder fra Arktis, viser retten til at gjennomsnittsforbrukeren blant annet vil forbinde Arktis med store, urørte og kjølige naturområder med is. I den forbindelse er det grunn til å påpeke markedsføring av mineralvann fra naturområder med overføringsverdi, slik som isbreer. Både OLDEN og ISKLAR bruker således dette som del av sin markedsføring.»

Det hører med at også den europeiske varemerkemyndigheten EUIPO har trukket tilbake godkjenningen de i sin tid ga til Macks «Arctic Water».

Fredrik Williksen, som sitter i styret i Lofoten Arctic Water AS, opplyser at de i februar 2021 fikk krav fra Macks prosessfullmektig om stanse bruken av uttrykket «ARCTIC WATER».

– Vi opplyste Mack om at vi ville fortsette å bruke ARCTIC WATER, da vi oppfatter uttrykket som generisk, samt at vi heller ikke var kjent med deres varemerkeregistrering av uttrykket på det tidspunktet. Vi gjorde det tydelig overfor Mack at vi ikke ville gjøre noen fremstøt mot overprøving av deres varemerkeregistrering, dersom kravet ble frafalt. Dette ble ved flere anledninger ikke imøtekommet fra Macks side, og vi hadde da intet annet valg enn å ta saken til Patentstyret. Vi har nå fått medhold i tre instanser, sist i Oslo tingrett, om at ARCTC WATER er et uttrykk som ikke kan monopoliseres i form av varemerkeregistrering. Også de europeiske varemerkemyndighetene har kommet til samme konklusjon, uttaler Williksen.

Macks prosessfullmektiger har ikke besvart en henvendelse fra Rett24.