Katalogen av norske barnvernsaker som venter på avgjørelse i Menneskerettsdomstolen, er fortsatt svært lang. Nå er det imidlertid ikke blitt kunngjort en eneste avgjørelse siden 10. mars. En av årsakene er at Norge i mai besluttet å anke de to siste fellelsene til EMDs storkammer. 

Begrunnelsen var at de to avgjørelsene, etter regjeringens syn, tilsynelatende endrer balansen mellom barnets beste og retten til familieliv.

– De generelle prinsippene i Strand Lobben bygger på et ganske skjørt flertall, og de dommene som er kommet etterpå, gir etter min klients oppfatning grunnlag for å spørre om den balanserte avveiningen fra Strand Lobben er i behold. Det skyldes dels at vurderingstemaet i disse to avgjørelsene tilsynelatende er omformulert, og dels at barnets interesse stort sett synes å være fraværende i premissene. Det skaper etter vårt syn en uklarhet i hvordan norske myndigheter skal følge opp praksis fra EMD, uttalte advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten til Rett24 i mai, i forbindelse med at anken ble besluttet.

Avgjør fremdriften til andre saker

Den norske dommeren i EMD, Arnfinn Bårdsen, deltok ikke i de to sakene som nå er anket (Hernehult og Pedersen m.fl). Dette fordi han var involvert i dem da han var dommer i Høyesterett. Bårdsen forteller at mange saker vil måtte forbli i bero, dersom sakene blir sluppet inn til storkammeret.

– EMDs storkammerpanel skal mandag ta stilling til regjeringens begjæring om storkammerbehandling av disse to sakene om norsk barnevern, etter at kammeret i seksjon II i vår fant krenkelse av artikkel 8 i begge sakene. Skulle panelet gi samtykke til at en eller begge sakene avgjøres i storkammer, vil dette innebære at panelet ser behov for en ytterligere konsolidering eller utvikling av EMDs praksis i norske barnevernsaker, slik den i dag følger av storkammerdommen i Strand-Lobben, og de etterfølgende fem enstemmige kammerdommene hvor det er konstatert konvensjonsbrudd. Det ligger nok i dette at en god del av de øvrige norske klagene som gjelder barnevern vil måtte stilles i bero inntil dom i storkammer, sier Bårdsen.

Hvis storkammerpanelet derimot sier nei til storkammerbehandling, vil EMD kunne fortsette behandlingen av de verserende norske sakene som planlagt. Til bildet hører også at en annen av barneverndommene, Ibrahim, allerede er sluppet inn til storkammerbehandling, etter anke fra klageren. Denne saken gjelder først og fremst spørsmålet om religionsfrihet.

– Den allerede berammede storkammersaken mot Norge, hvor det er berammet muntlige forhandlinger i slutten av januar neste år, gjelder i første rekke spørsmålet om et vedtak om adopsjon krenket ikke bare retten til familieliv etter artikkel 8, men også plikten til å respektere klagerens livssyn etter artikkel 9. Denne storkammersaken vil påvirke fremdriften i saker hvor samme problemstilling er et tema, men i liten grad de øvrige sakene om norsk barnevern, forteller Bårdsen.

Storkammerpanelet skal diskutere og avgjøre silingen mandag, og beslutningen vil normalt bli kunngjort dagen etter, altså på tirsdag. Silingsbeslutningene blir ikke begrunnet.