«Mun sprengen rådhusa» sa tiltalte på telefonen til en ansatt på rådhuset i Karasjok, da han ikke ble satt over til ordføreren personlig.

I Indre Finnmark tingrett ble han frikjent for trusler, og når ankesaken nå skal behandles, krever han at denne holdes med meddommere fra Finnmark lagsogn. Hålogaland lagmannsrett har imidlertid ikke noe fast rettssted i Finnmark, og vil uansett holde saken i Tromsø grunnet reiseveien til aktørene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne beslutningen har Høyesteretts ankeutvalg nå opprettholdt, samtidig som de retter skarp kritikk mot dagens ordning. Ankeutvalget skriver:

«Hålogaland lagmannsrett har ikke fast rettssted i Finnmark, hvilket er i strid med § 18 første ledd om at Domstolsadministrasjonen fastsetter ett eller flere rettssteder innenfor et lagsogn.

(...)

Etter ankeutvalgets syn er det uheldig at Hålogaland lagmannsrett ikke har fast rettssted i Finnmark, med egnede lokaler til å gjennomføre straffesaker. At lagmannsretten som følge av denne situasjonen ser seg nødt til å flytte en så stor del av sakene fra Finnmark til Tromsø, er med på å undergrave de hensyn som ligger bak domstolloven §§ 18 og 86. Lagmannsretten har riktignok opplyst at den tiltalte alltid vil få dekket sine reise- og oppholdskostnader av det offentlige når ankeforhandlingen ikke avholdes i det lagsognet saken stammer fra, jf. straffeprosessloven § 89. Det er likevel problematisk at meddommere fra Finnmark langt på vei utelukkes fra å gjøre tjeneste fordi lagmannsretten ikke har fast rettssted eller egnede lokaler der.»

Anken blir likevel forkastet, ettersom det etter rettens syn uansett ville vært hensiktsmessig å flytte akkurat denne saken til Tromsø. Forsvarer John Chr. Elden mener saken i det minste burde vært holdt med meddommere fra Finnmark.  

– Det er fint at Høyesterett fastslår at det er problematisk at meddommere fra Finnmark er utelukket fra lagmannsretten, men uheldig at de ikke trekker konsekvensen av det, og løser problemet ved å pålegge meddommere trukket fra Finnmark. De har en åpning for det, så vi får vel sende en ny anke dersom lagmannsretten nå trekker dommere fra Troms.

Håper på strukturreform

Førstelagmannen i Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund, forteller at domstolen gjerne skulle hatt lokaler i Finnmark.

– Jeg er helt enig i de betenkeligheter Høyesteretts ankeutvalg påpeker i avsnitt 24. Vi har overfor DA, og sikkert også før 2002 overfor departementet, gjentatte ganger påpekt behovet for å få på plass tilpassede lokaler i gamle Finnmark fylke. Behovet har vært særlig stort i Vest-Finnmark, hvor vi ikke har hatt andre muligheter enn å leie lokaler på hoteller. Med økende grad av digitalisering og krav til tolkefasiliteter og sikkerhet, blir det stadig mer krevende å avholde rettsmøter utenfor etablerte rettssaler, og vi må dessverre avvikle de fleste sakene i Tromsø. Ankeutvalgets avgjørelse kan forhåpentligvis gi oss drahjelp i arbeidet for et rettssted i vårt nordligste lagsogn. Og kanskje kan endringer i domstolstrukturen i første instans åpne for at dette kan etableres i sambruk med en tingrett. En slik løsning vil i betydelig grad øke lagmannsrettens tilstedeværelse i distriktet, sier Nylund.

Hele avgjørelsen finner du her