I pressemeldingen Økokrim sendte ut fredag, skriver påtalemyndigheten at Carew tiltales for grovt uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014 til 2016 og forsettlig grovt skattesvik for årene 2017 til 2019.

I periodene skal han ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på snaut 13 millioner kroner og formue på drøyt 300 millioner kroner. Unndratt skatt utgjør skal utgjøre 5.422.206 kroner.

For en forsettlig unndragelse av et slikt beløp, ville normalstraffen ligget mellom to og tre års ubetinget fengsel. I HR-2011-2145 ble utgangspunktet for straffen satt til to år og åtte måneder, for et forsettlig beløp på cirka fem millioner kroner. Uaktsom unndragelse vil naturlig ligge lavere. I HR-2017-553 ble uaktsom unndragelse av nærmere én million kroner vurdert til seks til sju måneders fengsel, om enn i kombinasjon med uaktsom overtredelse av bokføringsloven.

Fikk feil råd

Påtalemyndigheten mener altså at forholdet er dels grovt uaktsomt og dels forsettlig, mens Carew kun erkjenner uaktsomhet. Bakgrunnen er at Carew opplyser å ha forholdt seg lojalt til de skatteråd han er blitt gitt av sin mangeårige agent og rådgiver. advokat Per A. Flod.

– Hva slags råd er det Carew har fått i denne saken?

– Jeg vil ikke gå inn på det, dette har vært en del av etterforskningen. Han har feilaktig trodd at han hadde rett til skattemessig bosted i Storbritannia, og det er basert på råd fra har hans tidligere juridiske rådgiver, sier forsvarer i saken, Berit Reiss-Andersen.

– Kan du si noe om hvorfor påtalemyndigheten drar et skille midtveis i perioden mellom uaktsomhet og forsett?

– Jeg vil heller ikke si noe om det. Dette er en vond og vanskelig sak, han mener han har fått feilaktige råd. Han tar sin del av ansvaret, og erkjenner at han kanskje burde gjort mere selv for å undersøke, men han erkjenner ikke forsett, sier Reiss-Andersen.

For mye i Norge

I en pressemelding skriver statsadvokat Marianne Bender i Økokrim at Carew i tiltaleperioden har oppholdt seg i Norge langt utover det som er lovens krav til maksimalt antall dager en kan oppholde seg i Norge uten å være skattepliktig hit.

«Skattesviket har pågått i seks år, og etterforskningen har derfor vært omfattende. Tiltalen er endret i forhold til opprinnelig siktelse. Økokrim har endret tiltalen for de tre første årene fra forsettlig grovt skattesvik til grovt uaktsomt grovt skattesvik. Økokrim mener at han fra inntektsåret 2017 anså det som overveiende sannsynlig at han ga skattemyndighetene uriktig informasjon da han hevdet seg skattemessig bosatt i Storbritannia og ikke Norge, og at han derfor har handlet forsettlig», skriver Bender i pressemeldingen.

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende. Så viser det seg at dette dessverre også gjelder for min gode venn og mangeårige rådgiver Per Flod. Jeg har fått råd som i ettertid har vist seg å være feil, sier Carew i en pressemelding gjengitt i VG.