At lagmannsrettsavgjørelser oppheves i ankeutvalget, uten å bli løftet til avdeling, er ikke uvanlig. At ankeutvalget antyder at lagmannsretten har misforstått begrepet «årsakssammenheng», er ikke like vanlig.

I dommen som ble avsagt mandag, lander Høyesteretts ankeutvalg på at lagmannsretten må behandle hele saken på nytt. Bakgrunnen er en dom Frostating lagmannsrett avsa i mars, der fem søsken har saksøkt to kommuner. Anførselen er at de fem fikk varige mén som følge av at barnevernet ikke forhindret omsorgssvikten de ble utsatt for på 70-tallet.

Annonse

Norsk psykologforening søker to jurister/advokater/advokatfullmektiger

Fikk erstatning

Lagmannsretten ga de to yngste søsknene medhold, og tilkjente dem henholdsvis 2,2 og 1,8 millioner kroner i erstatning. De tre eldste fikk ingenting. Det er denne dommen Høyesteretts ankeutvalg nå har satt strek over. I dommen skriver ankeutvalget:

«Ved vurderingen av søsknenes krav om erstatning for manglende inngripen fra barnevernstjenesten, skiller lagmannsretten mellom faktisk og rettslig årsakssammenheng. Men mye kan tyde på at lagmannsretten har misforstått hva som hører til vurderingen av henholdsvis faktisk og rettslig årsakssammenheng.

Når det gjelder den faktiske årsakssammenhengen, viser lagmannsretten til de sakkyndiges vurderinger av «om det er sannsynlig at det foreligger en faktisk sammenheng mellom Gs [farens] handlinger og søsknenes skader». Etter at lagmannsretten har gjennomgått vurderingene fra de sakkyndige, uttaler den:

  "Slik lagmannsretten ser det, har de sakkyndige med dette vurdert den faktiske årsakssammenhengen mellom traumer påført søsknene under oppveksten og skadene som nå er påvist. De sakkyndige har i liten eller ingen grad tatt stilling til den rettslige årsakssammenhengen."

Kravet til faktisk årsakssammenheng innebærer at det ansvarsbetingende forholdet må ha forårsaket skaden. Det lagmannsretten skulle ha vurdert, er derfor om kommunenes unnlatelser var en faktisk årsak til søsknenes helseutfordringer.»

Drøftet etterpå

At lagmannsretten i avsnittet etterpå drøfter nettopp forholdet mellom kommunens unnlatelse og den påviste skaden, mildner ikke ankeutvalget. I den nå opphevede dommen skrev Frostating:

«Lagmannsretten har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig rettslig årsakssammenheng mellom kommunenes unnlatelser og skadene på E, A og B, mens det foreligger tilstrekkelig rettslig årsakssammenheng for C og D.»

Dette var ikke nok, mener ankeutvalget, ettersom lagmannsretten la til grunn at vilkårene for omsorgsovertakelse uansett ikke var oppfylt.

«Lagmannsrettens årsaksvurdering synes (...) å bygge på en uriktig rettslig forståelse av hva som skulle til for å treffe vedtak om omsorgsovertakelse i den aktuelle perioden. I det minste er domsgrunnene klart mangelfulle.»

Annonse

Rådgiver/seniorrådgiver

– Legger føringer

– Mine klienter er meget glad for den vending saken har tatt ved at Høyesterett var enig i at dommen fra lagmannsretten ikke kunne bli stående. Det er sjelden jeg leser en såpass kritisk vurdering fra landets øverste domstol mot en lagmannsrett, sier Mette Yvonne Larsen, som har representert saksøkerne.

Larsen mener dommen legger føringer for hva som er de relevante faktiske og rettslige vurderingstemaer i spørsmålet om årsakssammenheng.

Dommen fra ankeutvalget finner du her.