Før jul vedtok Stortinget, mot regjeringspartienes stemmer, å spørre Høyesterett til råds. Bakgrunnen er at Norge skal slutte seg til direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde. Opposisjonen pluss FrP ønsker å få vurdert om dette overfører myndighet til EU i et slikt omfang at ordinært flertall, etter prosedyren i Grunnloven § 26, ikke er tilstrekkelig.

Ordningen med at Stortinget spør Høyesterett ble først og fremst brukt i første halvdel av 1800-tallet, og har ligget brakk siden 1945. Nå er den imidlertid hentet frem fra skapet, og fredag kom svarte fra Høyesterett. Den gir full støtte til det som har vært praksis siden Norge sluttet seg til EØS-avtalen i 1994.

Den myndighetsoverføringen som etter reglene i fjerde jernbanepakke vil finne sted til EUs jernbanebyrå, går etter Høyesteretts syn ikke ut over det som må kunne regnes som lite inngripende. I betenkningen legges det særlig vekt på at Stortinget gjennom lang tid og oftest enstemmig har brukt § 26 annet ledd ved myndighetsoverføringer som har vært ansett som lite inngripende, slik at dette nå anses som gjeldende rett.

Høyesterett skriver at dette ikke bare gjelder myndighetsoverføring til organisasjoner som Norge er medlem av, men også, i noen tilfeller, ved overføring av myndighet til organisasjoner som Norge ikke er tilsluttet.

«Slik det samlet fremstår for Høyesterett, er omfanget av myndighetsoverføringen begrenset, og de samfunnsmessige og politiske interessene som er berørt av de vedtakene som ERA får kompetanse til å treffe, fremstår ikke som sentrale», skriver Høyesterett i plenums-betenkningen.

Hele betenkningen finner du her