Som en oppfølging av at lovgiver har styrket barns rettigheter, blant annet gjennom Grunnloven § 104, har Domstoladministrasjonen nedsatt en arbeidsgruppe for å se på barns møte med rettsapparatet.

Hvert år behandler domstolene rundt 3500 saker etter barnelov og barnevernlov, i tillegg til alle straffesakene der barn er involvert på den ene eller andre måten.

Nye forslag

Arbeidsgruppen har vært ledet av tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby i Kristiansand tingrett, og har nå avgitt tre forskjellige veiledere: Én for barnevernsaker, én for foreldretvister og én for straffesaker.

Et forslag som er blitt fremhevet av de unge som har gitt innspill, har vært at de som ønsker det skal få mulighet til å snakke direkte med den eller de som skal avgjøre saken, altså dommerne.

Blant de andre forslagene er:

  • større bruk av planleggingsmøter, for å kunne tilrettelegge for det enkelte barns behov,
  • større fleksibilitet i gjennomføringen av hovedforhandlinger hvor barn møter som part,
  • et mer bevisst forhold til barnas behov for informasjon om hva som skal skje, gitt i en form som de har mulighet til å forstå,
  • at retten i større grad enn i dag, bør skjerme mindreårige i straffesaker mot offentlighet/media.

– Barn har en rett til å uttale seg om ting som berører dem, og det må vi ta på alvor. Til nå har vi vel i stor grad latt sakkyndige snakke med barna, men det prøver vi nå å endre litt på. Det er viktig å understreke at dette bare gjelder for de som ønsker det, sier Anita Jarvoll Hekneby.

Utrygge

– Hvordan blir det for dommere å skulle snakke med barn?

Anita Jarvoll Hekneby
Tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby.

– Dommere snakker med mange mennesker i kriser og har mye erfaring, men må tilpasse språk og form på en måte som gjør barna trygge. Dette har vært et viktig tema for de vi har snakket med, for mange har følt det utrygt at deres uttalelser og meninger skal formidles gjennom barnets talsperson eller sakkyndige.

– Hvorfor det?

– Fordi de ikke alltid føler seg trygge på hvordan det de sa ble tolket, eller hvordan det blir gjengitt. Men for mange barn vil fremdeles sakkyndige være den beste løsningen, fordi det blir for skummelt eller krevende å skulle møte i en rettssal, sier Hekneby.

Arbeidsgruppen har hentet innspill 70 barn og unge med erfaringer fra rettssystemet, stiftelsen Forandringsfabrikken og en rekke fagmiljøer.

Veilederne finner du her.