Fredag besluttet Høyesteretts ankeutvalg å fremme en sak om rettighetstap etter straffeloven § 56. Denne bestemmelsen sier at den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende kan misbruke en aktivitet, kan fratas retten til for fremtiden å utøve aktiviteten.

Nå er spørsmålet om det å ha brukerkonto på Snapchat kan sies å være en «aktivitet».

Annonse

Dyktig og engasjert jurist/advokat søkes til Konsernjuridisk i Tryg

Mindreårige gutter

Bakgrunnen er en sak Eidsivating lagmannsrett avgjorde i november, der en mann i 30-årene sto tiltalt for seksuell omgang med barn under 16. Lagmannsretten la vekt på at det var tale om gjentatte tilfeller av seksuell omgang før fornærmede var blitt 16 år, at mannen betalte for gjerningene, og at forholdet dem imellom bar preg av utnyttelse.

Dommen ble ett år og én måneds fengsel, og sentralt i saken sto at han hadde kommet i kontakt med guttene gjennom Snapchat. Aktpr mente mannen derfor burde fradømmes retten til å ha brukerkonto på Snapchat i to år fremover.

Kan bruke andre medier

Eidsivating var enig og skrev:

«Bruk av et sosialt medium kan være en relevant «aktivitet» i henhold til bestemmelsen. Lagmannsretten mener allmenne hensyn tilsier at tiltalte fradømmes retten til å ha konto på Snapchat i en periode på to år, slik påtalemyndigheten har bedt om. At forholdene ligger noe tilbake tid endrer ikke på dette. Rettighetstapet er ikke i strid med Grunnloven eller EMK. Det er dessuten forholdsmessig målt opp mot at tiltalte har brukt Snapchat til å utnytte barn seksuelt. Tiltalte vil fortsatt kunne bruke andre sosiale medier.»

Mannen har anket denne delen av avgjørelsen til Høyesterett, og fredag besluttet altså ankeutvalget å slippe saken inn, under stikkordet «Tap av rett til å ha brukerkonto på Snapchat etter domfellelse for seksuallovbrudd mot barn».

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

Ytringsfrihet

– Høyesterett skal prøve om en inndragning av retten til å inneha Snapchat-konto i en slik sak er lovlig, sett i lys av retten til privatliv og kommunikasjon, samt om inndragning utgjør et uforholdsmessig inngrep i ytringsfriheten. Videre om et slikt inngrep anses å være formålstjenlig opp mot den som rammes, sier forsvarer John Christian Elden.

Han skal føre saken i Høyesterett, etter at domfelte i lagmannsretten var representert av hans kollega i Elden Advokatfirma Tom Barth-Hofstad.

Lagmannsrettens avgjørelse finner du her.