Saksøkerne mente etablering av det planlagte minnestedet er rettsstridig etter naboloven § 2 og EMK art. 8, og at tiltaket derfor må forbys. Ringerike tingrett er ikke enig, og skriver blant annet:

«Saksøkerne har åpenbart rett i at de uforskyldt må bære belastningene ved å få et nasjonalt minnested i sitt nærområde. Retten har forståelse for at dette oppleves som urimelig. Dette er likevel ikke avgjørende. Slik retten vurderer saken har de hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia større vekt enn de negative virkningene av minnestedet for saksøkerne.»

Annonse

Vil du å være med på å utvikle Trolltinden Advokater videre?

Tingretten mener det ikke er særlig tvil om at etableringen av et minnested etter 22. juli-tragedien må sies å ha minst like stor samfunnsmessig betydning som andre inngripende offentlige tiltak, som for eksempel etablering av veier og vindkraftanlegg. Retten mener videre at det vanskelig kan legges til grunn en rettstilstand som ville innebære at minnesteder etter store tragedier skal være underlagt strengere naborettslige betingelser enn andre samfunnsmessige tiltak uten slik tragisk bakgrunn.

Tingretten mener at sakens helt spesielle forhistorie og manglende parallell i rettspraksis gir grunnlag for å frita saksøkerne fra å bære statens sakskostnader.

«Det er saksøkerne som sammen med sine naboer på Utstranda skal leve med og måtte takle de endringer og belastninger minnestedet vil medføre i lokalmiljøet. Slik retten ser det er det av verdi for samfunnet at saksøkerne etter en årelang og for dem smertefull prosess, fikk prøvd saken i sin fulle bredde for domstolene. Saken har av mange grunner vært krevende. Tingretten har likevel ikke vært i vesentlig tvil om utfallet, men legger ikke utslagsgivende vekt på dette ved avgjørelsen av spørsmålet om sakskostnader. Alle forhold tatt i betraktning er det tingrettens syn at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita saksøkerne for kostnadsansvaret.»

– AUF er fornøyd og lettet over tingrettens dom. Et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr enormt mye for etterlatte, overlevende og pårørende etter 22.juli. Avgjørelsen betyr at minnestedet vil kunne stå klart til 10-årsmarkeringen 22. juli 2021. Konflikten rundt minnestedet har vært en stor påkjenning for mange, og vi håper at tingrettens avgjørelse nå bidrar til ro rundt saken, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF.