De to advokatene ble pågrepet og siktet i kjølvannet av at det høsten 2017 ble funnet 66 kilo amfetamin på et hotellrom i Tromsø. 

Da etterforskningen var ferdig, ble advokatene og tre andre menn tiltalt for å ha innført 87 kilo narkotika som ledd i organisert, kriminell virksomhet. Under hovedforhandlingen la aktor ned påstand om fengsel i henholdsvis åtte og seks års fengsel for de to.

Nå er den ene helt frifunnet, mens den andre er dømt til samfunnsstraff i 340 timer.

Ikke forsett

Om den frikjente advokaten skriver tingretten at det foreligger rimelig tvil om hvorvidt det subjektive skyldkravet er oppfylt. Retten mener det ikke er bevist at han har utvist forsett med hensyn til deltakelse i smuglingen:

«Rettens vurdering av den samlede bevisførselen, som også omfatter møter (advokaten) deltok i med andre involverte og andre bevismomenter, leder til at det foreligger rimelig tvil om det subjektive vilkår foreligger. Retten er således ikke overbevist om (advokatens) skyld. Retten er således uenig med aktor at det foreligger hhv. hensiktsforsett og sannsynlighetsforsett. Aktor har ikke anført at den laveste forsettsformen dolus eventualis foreligger, jf. straffeloven § 22 første ledd bokstav c. Denne forsettsformen er likevel vurdert, men retten kan ikke se det er grunnlag for den i bevisførselen.»

Den andre advokaten ble kjent skyldig i kjøp av narkotika, men ikke som ledd i organisert gruppe, og kun for 2 kilo som han tilsto. Altså langt mindre enn tiltalen på 87 kilo.

Advokaten forklarte selv i retten om spilleavhengighet, rusmisbruk og narkotikaomsetning forut for pågripelsen.

Hardt skadet i varetekt

Dette skulle ifølge retten tilsi en straff på tre år og seks måneder. Men retten mener det foreligger helt særegne grunner for at advokaten bør slippe fengsel. Det fremgår nemlig av dommen at advokaten, under oppholdet i varetekt, ikke fikk medisinsk behandling da han klaget over smerter i brystet. Smertene skyldtes et hjerteinfarkt, og retten legger til grunn at den manglende behandlingen har medført alvorlige skader, som vil redusere forventet levetid med 10 til 12 år, og sterkt redusert livskvalitet. Retten skriver:

«I lengre tid opplyste (advokaten) om klassiske hjertesymptomer som ikke ble tatt alvorlig av fengselets medisinske personell med den følge at hjertelidelsen utviklet seg til å bli svært alvorlig, grad 3 som er høyeste grad og kan være livstruende. Unnlatt adekvat behandling skal ifølge (overlegen) ha medført alvorlige vevsskader i hjertet.

(...)

Rettens standpunkt er at påført alvorlig helseskade som følge av unnlatt adekvat medisinsk behandling i varetektstiden gjør det forsvarlig å idømme samfunnsstraff.»

– Tynne bevis

Aktor Hugo Henstein sier til NRK, som først omtalte saken, at påtalemyndigheten vurderer å anke.

– Vi mener dommen avviker på flere sentrale områder. Vi er av den oppfatning at dommen har en del svakheter, og enkelte feil som muligens har påvirket resultatet, sier Henstein til NRK.

Forsvarer Jan Christian Kvanvik sier til NRK at hans klient er tilfreds med å bli dømt kun for det han har erkjent. Ifølge nettavisen iTromsø rettet fylkeslegen krass kritikk mot fengselet, som følge av den manglende behandlingen av hjerteinfarktet.

Den frikjente advokaten har hele tiden nektet straffskyld.

– Slik vi så det, var bevisene mot vår klient veldig tynne, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

Dommen ligger her