Rett24 har siden pressekonferansen mandag forsøkt å ta rede på når NAV sluttet å anmelde folk på grunnlag av feil rettsanvendelse. Nå er svaret klart.

Riksadvokatembetet opplyser til Rett24 at den aller siste anmeldelsen for bedrageri, basert på feil rettsanvendelse, kom første dag etter påskeferien i år, tirsdag 23. april.

Dette er tre måneder etter at NAV, den 24. januar, skrev til departementet at praksis burde legges om – slik at Trygderetten ville droppe trusselen om å sende saken til EFTA-domstolen. NAV skrev i januar:

«Dersom saken forelegges EFTA-domstolen vil vi kunne få en avgjørelse som definerer handlingsrommet snevrere. Dette vil kunne føre til at Norge må utbetale de aktuelle ytelsene i utlandet i større grad enn om norske myndigheter selv fastlegger rammene for disse utbetalingene.»

Men 23. april vil altså NAV Kontroll, som står for denne delen av NAVs virksomhet, fortsatt straffeforfølge folk for å ha reist innenfor EØS-området mens de mottok ytelser.

Rett24 får opplyst at den anmeldte personen rakk å bli avhørt av politiet før saken ble stoppet.

– Enda et hakk

Leder av Forsvarergruppen, Marius Dietrichson, tror dette vil få konsekvenser for ledere i NAV.

– Vi er alle å klandre for dette, men spesielt NAV. Dette fordi de, i en serie av kjennelser, har fått beskjed om at anmeldelsene bygger på en feil rettsanvendelse. De kunne anket kjennelsene. De kunne endret praksis. Men de gjorde ingen av delene, og bare fortsatte med sin linje. Det som nå bringer saken opp enda et hakk, er at etter at de skjønner at dette er galt, så fortsetter etaten å anmelde på gammel rettsanvendelse. Det.. det... Hva skal jeg si, sier Dietrichson.

Han mener tidslinjen nå gjør saken enda verre for NAV.

– Jeg vil anta at dette vil måtte få betydning for en eller flere ledere i NAV. Sånn kan det bare ikke være. Når det er sagt, så tydeliggjør jo dette så veldig godt at vi alle har hatt for stor tiltro til offentlige kontrollorganer. Vi har tradisjon for å ha stor tillit. Dette viser med all tydelighet, at det kan vi ikke ha, sier Dietrichson.