En rekke kommuner har som kjent vedtatt egne, lokale vedtekter, som påbyr alle som krysser kommunegrensene å holde seg i karantene. Dette har skapt problemer for både domstolene, næringslivet og privatpersoner, og tunge aktører har dessuten hevdet at vedtektene ikke har hjemmel i lov.

Les Hans Petter Gravers drøfting her

Mens særlig næringslivet har trykket særdeles hardt på å få fjernet disse lokale særordningene, har regjeringen vært under middels interessert å diktere kommunene. Etter en intens tautrekking mellom NHO, LO, KS og regjeringen, ble det søndag omsider lagt frem et rundskriv, i form av en «Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner».

Slo i bordet

Denne veilederen forbyr ikke kommunene å lage lokale generelle «søringforbud», men den går ganske tett opptil. I veilederen redegjøres det for det rettslige handlingsrommet for denne typen lokale karantener, og i redegjørelsen skriver myndighetene blant annet at dersom man skal fravike nasjonale anbefalinger, så må det gis en særskilt begrunnelse, med utgangspunkt i lokale konkrete forhold.

Les: Statsadvokaten havnet i søringkarantene

NHO-direktør Ole Erik Almlid tordnet til kommunene fra pressekonferansen søndag kveld, og advarte om at NHO ville be regjeringen bruke koronaloven mot kommunene, dersom de ikke retter seg:

– Nå! Må! Vi! Være! Lojale! Til veilederen. Vi kan ikke få lokale tiltak i motstrid til de nasjonale retningslinjene! Jeg kan ikke være tydelig nok! Dette MÅ funke! sa Almlid, mens han slo neven i talerstolen så det ble humret i salen.

Disse skal unngås

I tillegg til en generell redegjørelse for kommunens rettslige handlingsrom, lister veilederen opp en rekke konkrete karantenetiltak som regjeringen mener at det ut fra situasjonen i dag «er viktig at unngås». Dette er:

  • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser
  • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern
  • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
  • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet
  • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
  • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
  • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv

Hele rundskrivet kan du lese her