I oktober ble det klart at sagaen om fergesambandet i Trondheimsfjorden får nok en runde i EFTA-domstolen. Dette fordi Høyesterett besluttet å be om en second opinion på den tolkningen domstolen ga til Frostating i fjor.

Saken tok av da lagmannsretten i fjor valgte å se bort fra EFTAs første rådgivende uttalelse, som inneholdt en tolkning som potensielt kan skape store problemer for offentlig sektor.

Les bakgrunn for saken her

I potten ligger dermed ikke bare stabiliteten i det 500 milliarder kroner store anskaffelses-markedet, men også Norges forhold til EFTA og EØS-avtalen. Og det er særlig det siste som har fått NHO til å kaste seg med i dansen for alvor.

– Stor betydning

Da Fosen-Linjen anket saken til Høyesterett, avga NHO et støtteskriv, men sist uke ga Høyesterett tillatelse til at organisasjonen skal få gå inn for fullt. Nå er det klart at Wiersholms managing partner Morten Goller vil være næringslivets prosessfullmektig når saken til slutt kommer til behandling i Høyesterett.

På grunn av ekstrarunden i Luxembourg, er saken ikke berammet før i juni.

– NHO trer inn i saken som partshjelp fordi saken reiser spørsmål av svært stor betydning for NHOs medlemmer, både med hensyn til å sikre EØS-avtalens gjennomslagskraft i norsk rett, og at vilkårene for positiv kontraktsinteresse utpensles på en måte som ivaretar mulighetene for en effektiv håndhevelse av anskaffelsesregelverket, sier NHO-advokat Ingeborg Djupvik.

Spørsmålet i saken dreier seg om hvilket erstatningsansvar oppdragsgiver har dersom et anbud avvises på feil grunnlag. Praksis hittil har vært at det må dreie seg om feil av en viss størrelse før oppdragsgiver kan pålegges ansvar for den positive kontraktsinteressen, men EFTA mener det skal gjelde et objektivt ansvar.

Frykter dobbeltregning

Problemet er at det knapt finnes en anbudsrunde der det ikke finnes en eller annen feil i dokumentene, og oppdragsgiverne frykter derfor å bli sittende med krav fra tilbydere nær sagt hvilket anbud som velges.

– Det man risikerer nå er at uansett hvem man velger, så vil den tapende tilbyderen forsøke å kreve erstatning for tapt fortjeneste. Dette er en høyst reell problemstilling, og neste steg må være å vurdere om dette virkelig er en EFTA-uttalelse som skal legges til grunn i norsk rett, sa oppdragsgivers prosessfullmektig Goud Helge Homme Fjellheim da EFTAs avgjørelse kom i fjor.

Hvordan spørsmålet til EFTA skal utformes denne gangen, er ikke klart ennå. Rett24 har tidligere fått opplyst fra Høyesterett at det vil være «oppfølgingsspørsmål om hvilke krav håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c stiller til ansvarsgrunnlaget for oppdragsgivers erstatningsansvar for positiv kontraktsinteresse».

– Mener NHO anbudsmarkedet vil fungere bedre eller dårligere dersom EFTAs løsning blir stående?

– NHO mener det er viktig å unngå usikkerhet i rettspraksis om ansvarsgrunnlaget, men ønsker for øvrig ikke å kommentere de materielle spørsmålene i en verserende rettssak, sier Ingeborg Djupvik i NHO.