Sju år er gått siden Menneskerettsdomstolen i Strasbourg besluttet å sette det norske systemet for omsorgsovertakelser og tvangsadopsjon under lupen. Etter at Norge først ble frikjent da Strand Lobben-saken ble behandlet i kammer, førte den fornyede behandlingen i storkammer til fellelse, og deretter til en strøm av lignende saker.

23 fellelser

På det meste lå det opp mot 40 klager mot Norge til behandling i EMD. Disse er avgjort i rykk og napp i årene som er gått siden, men sist uke gjorde domstolen en storopprydding, og kvitterte ut 21 klager. Ni av disse endte med fellelse, men 12 klager ble forkastet. Totalt er Norge nå felt for krenkelse av EMK artikkel 8 i 23 barnevernsaker.

Etter det Rett24 har fått opplyst, foreligger det nå kun to saker i EMD-systemet som er kommunisert til norske myndigheter. Dette er klager som ble sendt inn henholdsvis mars 2019 og desember 2020. I tillegg kan det finnes klager som ikke er kommunisert, men disse vil i så fall ikke fremgå av EMDs database.

EMD kan kun avsi fellende dom i saker som er kommunisert.

Annonse

Arbeidsrettsjurist søkes til spennende og innovativt HR-miljø

Ny dom

Onsdag kunngjorde domstolen at avgjørelse i den ene av disse klagene vil bli kunngjort på torsdag i neste uke. Faktum i saken gjelder en tingrettsdom som satte samværet til fire timer, fire ganger i året.

Et gjennomgående trekk ved den store bolken av avgjørelser som ble kunngjort sist uke, var at det ble konstatert fellelse i saker der domstolen mente faktum var omtrent det samme som i de sakene som tidligere har ført til fellelse av Norge.

Retten slo derfor mange av sakene sammen til felles behandling, og konstaterte krenkelse uten å gå i detalj på substansen i de enkelte klagene.

Inadmissible

I de 12 klagesakene som ble forkastet, skrev domstolen mer detaljert om de enkelte saksforholdene, og konstaterte, eksempelvis, at «the interference with the applicant’s right to respect for his family life was proportionate to the legitimate aims pursued and thus “necessary in a democratic society”».

Samtlige 12 ble deretter kjent «inadmissible» på materielt grunnlag, noe EMD gjør når den finner det helt klart at en klage ikke vil føre frem. For at EMD skal kunne avsi dom på enten «violation» eller «no violation», må klagen først bli kjent «admissible».

Én av de 12 klagene som ble forkastet sist uke, var en klage som gjaldt én av de tre storkammerdommene Høyesterett avsa i forbindelse med implementeringen av Strand Lobben-prinsippene i norsk rett. EMD konkluderte i denne avgjørelsen at klagen «does not disclose any shortcomings relating to the domestic decision-making process and finds that the interference with the applicants’ right to respect for their family life was “necessary in a democratic society”».