Saken Høyesterett avgjorde tirsdag har utgangspunkt i en ulykke som skjedde i det sterkt trafikkerte Smestadkrysset i Oslo høsten 2020. En mann i 30-årene svingte til venstre på rødt lys, og slik at en eldre kvinne som kom på scooter i motgående kjørefelt ble truffet, og omkom.

Annonse

Vil du være med og jobbe for å styrke atomsikkerheten og kildeforvaltningen i Norge?

Ny G-normering

Mannen ble dømt til 45 dager fengsel, men temaet for Høyesterett har vært størrelsen på oppreisningen til kvinnens etterlatte. Høyesterett har de senere årene, i en lang rekke avgjørelser, systematisk byttet ut standardiserte oppreisningsbeløp med andeler av folketrygdens grunnbeløp. Så også i denne saken, der oppreisningen for grovt uaktsomt drap heretter skal være 1,5 G.

De etterlatte hadde imidlertid også anført at denne standardardiseringen i for liten grad tar hensyn til individuelle forhold ved uaktsomheten. De store variasjonene i grovhet gjør at det ikke bør kreves «særlige grunner» for å fravike standardbeløpet, og retten bør i den enkelte sak kunne utmåle oppreisningserstatningen skjønnsmessig ut fra graden av den grove uaktsomheten.

Særlige grunner

Høyesterett er ikke enig, og kommer til at det fortsatt skal kreves «særlige grunner» for å fravike den nye standarden, som altså er 1,5G.

silje stenvaag.jpg
Bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag.

Begrunnelsen er at en adgang til å differensiere erstatningsutmålingen etter individuelle forhold både vil undergrave ordningen med normerte oppreisningsbeløp, og være særdeles vanskelig å håndtere, all den tid oppreisningen alt i dag er begrenset til grovt uaktsomme tilfeller.

Også oppreisningen for forsettlig drap var på normeringsagendaen til Høyesterett i fjor, men den saken falt bort etter at den var henvist. Årsaken er at dette var den såkalte haglesaken, der Høyesterett først nektet skyldspørsmålet fremmet, og deretter omgjorde beslutningen, og opphevet dommen.

Annonse

Vi søker advokatfullmektig / advokat

Drap gjenstår

– Jeg tror det vil bli satt pris på at Høyesterett nå har avklart hva oppreisningsnivået for forvoldelse av død skal være nå og fremover, da det har vært en del sprikende praksis de senere år. I vår sak kom jo tingretten til at de etterlatte barna ikke hadde krav på oppreisningserstatning i det hele tatt, og at avdødes ektefelle kun skulle ha 125 000 i erstatning, så for denne saken har det vært helt avgjørende å få prøvet saken i høyere instanser. Nå gjenstår det at Høyesterett avklarer oppreisningsnivået for forsettlig drap, som det ligger noen gode argumenter for i denne dommen, sier bistandsadvokat i saken, Silje Elisabeth Steenvåg.

Dommen fra Høyesterett finner du her.