I januar skrev Advokatforeningen et brev til Domstoladministrasjonen om erfaringene med heldigitale hovedforhandlinger. Der skrev foreningens leder Jon Wessel-Aas at opplevelsen ikke bare var positiv, og at man derfor burde tenke seg om før man, etter pandemien, viderefører en praksis der videomøter er normalt.

Les: Vitne stilte i bar overkropp – Advokatforeningen frykter videomøter også etter korona

Torsdag arrangerte advokatfirmaet Haavind et webinar om tvisteløsning under pandemien. Der fortalte justitiarius Toril M. Øie om Høyesteretts erfaringer fra digitale forhandlinger, og budskapet var at dette ikke ville bli normalen når situasjonen har normalisert seg.

– Jeg tror fjernmøter i større grad vil bli brukt, men de aller fleste ankeforhandlingene vil foregå fysisk. Jeg gleder meg til etter rettsferien, når vi forhåpentlig kan gå tilbake til fysisk oppmøte, sa Øie.

Hun fortalte at det for dommerne i Høyesterett var mer krevende å diskutere praktiske ting om den pågående saken når de ikke treffes på pauserommet, slik de vanligvis gjør.

– Jeg har ikke fanget opp at noen av dommerne ønsker utstrakt bruk av digitale forhandlinger når pandemien er over. Kommunikasjonen i forhandlingene har best betingelser ved fysiske møter. Dermed er ikke sagt at vi ikke i unntakstilfeller vil ønske å avholde forhandlinger ved fjernmøte, sa Øie, og trakk frem som typisk tilfelle at alternativet er at saken må utsettes.

Annonse

Advokater til corporate og tvist

Ber om streaming-hjemmel

– Jeg mener det ikke bør gjelde et vilkår om samtykke for at forhandlingene skal holdes digitalt. Vår erfaring er at det ikke alltid er lett å forstå argumentene mot fjernmøte, og da fremstår argumentene mer som en trenering.

Øie fremhevet også at mange det siste året har kunnet følge saker fra Høyesterett gjennom streaming. Rett24 har streamet flere saker, blant annet storkammersaken om NAV-gjenopptagelsen og plenumsaken i ACER-tilknytningen. Høyesterett har selv ingen klar hjemmel som gir tillatelse til å strømme sakene, men har bedt departementet om å utarbeide forslag til hjemmel for dette.

– Samtidig håper jeg virkelig at det fortsatt vil komme publikum inn i Høyesteretts hus, og pekte på at dette var viktig for atmosfæren i forhandlingene.

Øie fortalte også at Høyesterett vil videreføre praksisen som er innført under pandemien, med at partene må inngi disposisjon i forkant av forhandlingene.

Ordstyrer Johnny Johansen fra Haavind ville vite om Øie hadde noen råd til advokatene som skal møte til digitale forhandlinger. Øie fortalte at dommerne kanskje følte seg mindre distansert enn hva advokatene selv føler.

– Jeg tror dommerne føler bedre kontakt med advokatene enn motsatt, for advokaten kommer opp i det største bildet på skjermen. Men til advokatene vil jeg si at de bare må slappe av og gjøre sitt best. Men husk å skru av mikrofonen når du ikke har ordet. Generelt synes jeg advokatene har håndtert situasjonen på en god måte, sa Øie.

Seminaret om tvisteløsning post covid inneholdt ellers innlegg fra blant andre Wiersholm-advokat Jan Fougner og managing partner i BAHR Thomas K. Svensen.

Opptak av innleggene finner du her.