At det ikke lå forsvarlig saksbehandling til grunn for tiltalene i Transocean-saken, må nå sies å være opplest og vedtatt. Fra tidligere har staten erkjent erstatningsansvar på culpa-grunnlag overfor både advokat Sverre Koch og selskapet Transocean. Nå har Økokrim nok engang inngått forlik.

Denne gangen gjelder det sakskostnadene for EY-advokaten Einar Brask og skatterevisor Klaus Klausen. Begge har til nå kun fått dekket kostnader etter statens satser, etter den ordinære ordningen for urettmessig rettsforfølgelse. Deres reelle kostnader ligger imidlertid langt høyere, og denne differansen har de to gått til sak for å få erstattet. Da på grunnlag av erstatningsbetingende uaktsomhet fra Økokrim – klassisk culpa.

Avtale sist uke

Hovedforhandling var berammet i Oslo tingrett i oktober, men før helgen la staten saken død og signerte en avtale. Etter forliket går staten med på å betale 14 av de 21 millionene Brask og Klausen krever. Ingen av pengene går til dem selv. Alt går til EY, som har dekket advokatutgiftene for sine partnere underveis i prosessen.

– Jeg har null økonomisk interesse i utfallet, men jeg er oppriktig glad for at EY nå endelig får dekket en vesentlig del av saksomkostningene. Det er dog et paradoks at Økokrim beklaget straffeforfølgelsen av meg og de andre, at Riksadvokaten gjennomførte granskning av Økokrim, men at ingen ville gjøre opp for seg, før vi stevnet dem for retten, og hovedforhandlingen nærmet seg. Et statsapparat med lite heder og verdighet, sier Brask.

– Partene er kommet frem til en minnelig løsning av prosessøkonomiske grunner. Det betyr ikke at staten erkjenner ansvar på culpa-grunnlag, sier advokat Knut-Fredrik Haug Hustad ved Regjeringsadvokaten.

Ikke ferdig

Prosessfullmektig for både Brask og Klausen, Hanne Skaarberg Holen, sier hun synes det er ille at det skulle ta så lang tid å få avgjort dette.

– Vi skulle hatt tre uker hovedforhandling om dette i oktober. Nå har vi altså fått erstatning også for Brask og Klausen, som var de to som hele denne etterforskningen i utgangspunktet startet med. Dermed er hele korstoget mot norske rådgivere kjørt i grøfta. Det er ganske ille at man bruker så mye tid og krefter på å krangle om dette, mener jeg. Brask og Klausen har på urettmessig grunnlag gått siden 2004 og vært mistenkt eller tiltalt. Saken har fulgt dem fra 50-årsalderen og ut yrkeslivet. Og så skal man bruke masse tid for domstolene på om staten skal gjøre opp for seg eller ikke, sier Holen.

Men selv om Brask, eller EY alt ettersom, nå har fått erstattet sakskostnadene, er saken fortsatt langt fra over. Ennå verserer nemlig spørsmålet om det personlige inntektsbortfallet. For Brask sin del kommer denne saken opp i Høyesterett den 8. oktober. Kochs sak ligger litt lenger bak i løypa – han vant frem i Borgarting i sommer. Ankefristen er ennå ikke utløpt.

200 millioner

Statens samlede utgifter til de tiltalte i Transocean-komplekset ligger an til å ende på rundt 200 millioner kroner, fordelt på

  • snaut 100 millioner i omkostninger for straffesaken
  • rundt 80 millioner i erstatning på culpa-grunnlag, samt
  • mer enn 20 millioner i omkostninger for den sivile skattesaken

Og dette er kun de anklagedes regninger. I tillegg kommer mange, mange titalls millioner i kostnader på påtalesiden. Allerede i 2007 ba Økokrim om 30 millioner i tilleggsbevilgning for å håndtere saken. Totalen er ikke kjent.

Økokrims totale årsbudsjett var i fjor 199 millioner.