Som ledd i argumentasjonen for hvorfor Per Danielsen skal være uskikket til å være advokat, har Regjeringsadvokaten innhentet 42 rettsavgjørelser fra saker der Danielsen & Co har vært i tvist med egne klienter om salæret.

I en begjæring om bevisavskjæring har Danielsens prosessfullmektig, Linnéa Tereza Karlberg, argumentert for at staten ikke i tilstrekkelig grad har spesifisert hva disse dommene skal godtgjøre.

Annonse

Jurist eller advokatfullmektig

– Hensynsløs atferd

I lagmannsrettens kjennelse refereres Danielsens anførsel:

«Det er tale om mange hundre sider, uten at det er angitt annet enn at dokumentene skal vise at Danielsen er «uskikket» som advokat. Det er ikke tilstrekkelig med en generell beskrivelse av dokumentene. Ved vurderingen av hvilke motbevis han skal føre, er Danielsen henvist til å gjette seg fram til hva staten konkret sikter til. Dette skaper en uforutsigbar og lite prosessøkonomisk prosess.»

Staten peker på sin side på at Danielsens «aggressive og hensynsløse atferd overfor tidligere klienter» er det sentrale elementet i tilbakekallelsen av bevillingen, og at de mange tvistene med klienter derfor er «klart relevant for tilbakekallsspørsmålet».

– Legger opp til blitzkrieg

Lagmannsretten er enig med staten, og skriver:

«Staten anfører at de aktuelle rettsavgjørelsene og nemndsvedtakene gjelder kritikkverdige forhold av samme art som det tilbakekallsvedtaket bygger på. Lagmannsretten er enig i dette. Forholdene er godt kjent for Danielsen, ettersom han var involvert i dem. Etter lagmannsrettens vurdering er minstekravene til hva bevisene skal godtgjøre oppfylt, jf. tvisteloven § 21-6 andre ledd.

NTB_EBO8FEI36ms.jpg
Linnéa Tereza Karlberg. (Foto: Terje Pedersen/NTB)

Om bevisene faktisk tilsier at Danielsen er uskikket, eller om vedtaket er ugyldig fordi det ikke tilstrekkelig konkret angir hva som er kritikkverdig, må avgjøres i hovedsaken. Der har domstolene har full kompetanse til å prøve alle sider av saken, jf. domstolloven § 230 første ledd andre punktum, og domstolene kan gjøre en annen bevisvurdering enn Advokatbevillingsnemnden.»

– Vi har vært oppe i et helt identisk tilfelle tidligere hvor lagmannsretten kom til motsatt resultat, så her praktiserer lagmannsretten lemfeldig. Det er behov for en avklaring. Det vil også bli en huskestue i tingretten, fordi ingen av de 42 rettsavgjørelsene er omtalt i vedtaket. Her legger staten opp til blitzkrieg, og har dessverre fått lov til det, sier Danielsens advokat, Linnéa Tereza Karlberg.

Annonse

2-3 jurister - førstekonsulent/rådgiver hos Sivilombudet

Streamer til tidligere klienter

Finansavisen omtalte før helgen at en rekke tidligere klienter av Danielsen har søkt Oslo tingrett om å få følge saken via streaming, uten å få medhold. Søndag publiserte Finansavisen en ny artikkel, der det oppyses at tingretten likevel vil tillate enkeltpersoner, etter søknad, å følge saken via videomøte.

I alt er det satt av 10 rettsdager til forhandlingene. Av sluttinnleggene fremkommer at det allerede før saken starter har vært mange prosessuelle uenigheter mellom partene.

Blant annet har det tydeligvis vært stor uenighet om hvordan de 10 rettsdagene skal disponeres, ettersom Danielsen & Co har lagt opp til at det skal settes av mer tid til saksøker enn til saksøkte.

«Saksøkers anførsel om at staten må nøye seg med langt mindre tid fordi det opprinnelig ble argumentert for at saken kunne gjennomføres på 4–5 dager er ikke holdbart», skriver Kirsten Berger fra Regjeringsadvokaten i sitt sluttinnlegg.

Myndighetsmisbruk

Danielsens hovedargumentasjon i sluttinnlegget går dels på at vedtaket om tilbakekall bygger på feil faktum, dels på at reaksjonen er for streng i forhold til den kritikk Danielsen har fått i disiplinærsaker, og dels på at vedtaket er ugyldig som følge av myndighetsmisbruk og gal rettsanvendelse.

Regjeringsadvokaten skriver i sitt sluttinnlegg at terskelen for å tilbakekalle bevillingen fordi man anses «uskikket til å drive advokatvirksomhet» er høy, men at «den nærmere grensedragningen kommer ikke på spissen i denne saken, da Per Danielsens opptreden ligger svært langt utenfor det akseptable».

Bakgrunnen for bevillingsnemndas vedtak kan du lese her. Kjennelsen om bevisavskjæring finner du her.