I fjor høst avsa EU-domstolen en midlertidig forføyning mot Polen, der regjeringen ble pålagt å utsette innføringen av de kontroversielle pensjonslovene for domstolene. 

Loven, som senker pensjonsalderen for dommere og gir regjeringen mulighet til å masseutnevne mer vennlig innstilte dommere, skapte risiko for en «varig og uopprettelig skade på de polske domstolenes uavhengighet», mente Kommisjonen den gangen.

– De nasjonale domstolenes uavhengighet er avgjørende for et fungerende juridisk samarbeid mellom EUs medlemsland, skrev Kommisjonen da saken ble reist.

– Ikke legitimt formål

I desember ga Polens regjering tilsynelatende etter for presset, og frøs loven i tråd med den midlertidige forføyningen. Mandag falt så dom i selve hovedspørsmålet, og der konkluderer ECJ med at Polens lovgivning krenker europatraktaten artikkel 19(1) og artikkel 47 i Charter of Fundamental Rights of the European Union, som langt på vei tilsvarer EMK artikkel 6.

I den danske versjonen av dommen skriver ECJ:

«I betragtning af det ovenstående skal det fastslås, at anvendelsen af foranstaltningen om nedsættelse af pensionsalderen for dommerne ved Sąd Najwyższy (øverste domstol) i forhold til siddende dommere ved denne retsinstans ikke er begrundet i et legitimt formål. Denne anvendelse strider derfor mod princippet om dommeres uafsættelighed, som er en iboende del af princippet om dommeres uafhængighed.»

ECJ underkjenner også en regel som gir Polens president fullmakt til skjønnsmessig å forlenge dommernes embedstid ut over pensjonsalder.

Bakgrunn

Bakgrunnen for konflikten er at det nasjonalkonservative «Lov og rettferdighetspartiet», PiS (Prawo i Sprawiedliwość), i 2015 fikk rent flertall i den polske nasjonalforsamlingen. Polsk Høyesterett har siden kjent flere av regjeringens lovendringer grunnlovstridige, og for å få utnevnt nye dommere, har myndighetene laget en lov som flytter pensjonsalderen fra 70, til 65 år for menn og 60 år for kvinner.

Dermed blir de kvitt blant andre justitiarius Malgorzata Gersdorf (66). Selv hevder regjeringen at reformen handler om å rydde opp etter kommunistregimet som styrte Polen – for snart 30 år siden.

Dommen finner du her.