Den 28 år gamle yrkessjåføren kom til Norge 19. mars, men ble pågrepet og siktet for promillekjøring dagen etter. I varetektsfengselet ble han satt i koronakarantene, noe som for alle praktiske formål tilsvarer fullstendig isolasjon.

Saken ble pådømt ved tilståelsesdom allerede 3. april, med 45 dagers fengsel som resultat. På vegne av klienten anket forsvarer Ketil Magnus Berg lovanvendelsen under straffutmålingen, med påstand om at karantene i fengselet måtte medføre samme fradrag som vanlig isolasjon, det vil si én dags fradrag pr to dager i isolasjon.

Nå har Borgarting sagt seg enig, i det som kan være den første avgjørelsen som slår fast dette prinsippet for straffgjennomføring, i koronasammenheng. Retten skriver:

«Det fremgår at A var helt utelatt fra fellesskapet. Han hadde mulighet til lufting, men ikke samvær med andre innsatte. Dette regimet må etter lagmannsrettens syn likestilles med varetektsfradrag beregnet etter straffeloven § 83 andre ledd andre punktum, jf. HR-2019-2048-A og LB2020-50640. A skal på denne bakgrunn gis syv dager ekstra varetektsfradrag som følge av faktisk isolasjon, jf. straffeloven § 83 andre ledd andre punktum.»

Domstolene har ved flere anledninger siden mars drøftet betydningen av koronaisolasjon i fengselet, men da først og fremst i forbindelse med forholdsmessighetsvurderingen ved varetekt.

Ekstrafradraget på sju dager innebar at straffen i sin helhet ble sonet i varetekt. Dommen ble avsagt 5. mai, men er ennå ikke publisert.