Med en hjemmesnekret innretning bestående av en crème brûlée-brenner og 300 milliliter butangass, forsøkte den da 17 år gamle gutten å lage en eksplosjon på Grønland i Oslo i fjor vår.

I Borgarting ble gutten dømt til ett års betinget fengsel, for forberedelse til grov, straffbar handling.

Nå sier Høyesterett at den straffbare handlingen gutten forsøkte å gjennomføre, ikke var grov. Dermed faller straffen ned til 10 måneder betinget fengsel.

Ikke terror

Høyesterett konstaterer at den straffbare handlingen som ble forberedt, ikke kan klassifiseres som terror, men at den samtidig hadde til hensikt å gi inntrykk av et terrorangrep.

«Motivet var knyttet til voldelig islamistisk tankegods, og handlingen skjedde dagen etter en terroraksjon i Stockholm og fem dager etter en terroraksjon i St. Petersburg, hvor motivet var lignende. Det har også betydning at hensikten hans var å detonere sprengladningen i et folketett område. Disse omstendighetene tilsier at den handlingen A hadde til hensikt å begå, utvilsomt må karakteriseres som samfunnsskadelig. Men jeg mener at den ikke kan karakteriseres som 'særlig' samfunnsskadelig», skriver Høyesterett, og peker særlig på sprengladningens beskjedne skadepotensial. 

Russisk

Retten skriver deretter at den under tvil er kommet til at overtredelsen ikke er «grov».

Hele dommen gjøres betinget, av hensyn til at mannen var mindreårig da handlingen ble begått.

Den nå 18 år gamle mannen er russisk statsborger, og kom som asylsøker til Norge i 2010.

Dommen ligger her (Lovdata PRO)