Både nåværende sivilombud Hanne Harlem og hennes forgjenger Aage Thor Falkanger, har advart mot forslaget som ble vedtatt i mai.

Kjernen i diskusjonen har vært om det skal formuleres begrensninger i hvilke dokumenter sivilombudet skal kunne kreve innsyn i. Den daværende lov om ombudsmannen hadde ingen slike begrensninger, men i loven som ble vedtatt i vår hadde regjeringspartiene tilføyd ordene:

«Unntatt fra dette er regjeringsnotater og dokumenter direkte knyttet til disse.»

Til tross for opphetet debatt og massiv kritikk, fra både ombudet selv, opposisjonen og Redaktørforeningen, banket regjeringspartiene med støtte fra FrP formuleringen gjennom i.

Regjeringsnotater, såkalte R-notater, er arbeidsnotater regjeringen bruker til å forberede saker som skal behandles i statsråd, eller på andre måter.

Vil ha omkamp

Tirsdag skriver VG at partiet Rødt har fremmet forslag om å omgjøre denne lovendringen, og rett og slett stryke den omstridte setningen. Hvis de partiene som var motstandere av forslaget da de var opposisjon, fortsatt har samme syn når de nå er i posisjon, vil forslaget ha flertall.

– Vi vil gjenopprette den myndigheten som Sivilombudet har hatt til å kontrollere regjeringens maktutøvelse. Jeg legger til grunn at Stortingets nye rødgrønne flertall er enig med oss, slik at vi får endret denne loven, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) til VG.

Men hva vil regjeringspartiene mene nå som de selv er i regjeringskontorene? Arbeiderpartiets Lubna Boby Jaffery vil foreløpig ikke binde seg i saken.

– Før sommeren var Arbeiderpartiets stortingsgruppe enig i det som Rødt nå foreslår. Men nå er det nytt storting og ny stortingsgruppe, og vi må behandle dette i gruppen vår, sier Ap-representanten til VG.

Uenig med Lovavdelingen

Lovavdelingen mente under forarbeidet til den nye loven at det i dag er etablert sedvanerett at ombudet ikke kan kreve innsyn i regjeringsnotater. Den omstridte formuleringen var altså kun ment å kodifisere gjeldende rett. Sivilombudet var imidlertid overhodet ikke enig med Lovavdelingen på dette punktet.

Harlems forgjenger, nå høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger, brukte omfattende plass på å diskutere akkurat dette spørsmålet under høringen i 2018. Hans konklusjon var klokkeklar. En ordning som sperrer for å gi ombudet innsyn i regjeringsnotater vil gjøre den norske forvaltningen «mer lukket enn de landene vi normalt sammenligner oss med», skrev han, og videre:

«Som det fremgår ovenfor, er ombudsmannen ikke enig i at det gjelder en ulovfestet regel om at ombudsmannen ikke har krav på å få innsyn i regjeringsdokumenter, sitater fra, omtale av og referanse til regjeringsdokumenter og opplysninger om politiske prosesser. Standpunktet i høringsnotatet mangler dekning i rettskildene.»