8. februar i år publiserte VG den første av en lang rekke artikler om Advokatfirmaet Rogstad. Siste kapittel kom så sent som i forrige uke, da avisen publiserte en artikkel om at flere av de tiltalte i Lime-saken byttet til Rogstad foran ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett.

Som illustrasjon til artiklene har VG blant annet benyttet profilbilder av advokater i Rogstad, hentet fra firmaets hjemmeside. Det er dette som er tvistetemaet når VG og Rogstad mandag møtes i Oslo tingrett.

ghauri VG.JPG
Skjermdump, VG 8. februar 2020

Annonse

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

I sluttinnlegget legger advokatfirmaet ned påstand om at bruken av bildene krenker deres opphavsrett, og at VG og VGs journalist Markus Tobiassen derfor skal betale inntil 615.000 kroner i erstatning. I tillegg krever en bekjent av Rogstads administrative leder, Afzzal Ghauri, 150.000 kroner for et foto hentet fra Facebook, som VG blant annet brukte på førstesiden av papirutgaven den 9. februar.

Styreleder i Rogstad, Steingrim Wolland, sier det er vanskelig å beregne erstatningssummen i en sak som dette, og at det derfor vil bli opp til rettens skjønn å fastsette en sum.

– Erstatning skal utmåles ut fra den vinning VG har oppnådd, med et påslag for den skade som er forvoldt. Det er jo ikke så lett når VG ikke vil opplyse salgstall og antall klikk. Det er nødt til å bli en skjønnsmessig fastsettelse, knyttet til annonse- og løssalgsinntekter, sier Wolland.

I sluttinnlegget skriver Rogstads prosessfullmektig, Andreas Galtung, at motpartens anførsler og henvisning til ytringsfriheten og EMK art 10 anses å være på siden.

VG har avvist kravet, under henvisning til den såkalte sitatretten i åndsverkloven § 28. I tillegg anføres at VG hadde rett til å bruke bildene etter tvangslisensbestemmelsen i § 36, som gir adgang til å bruke andres åndsverk så langt det inngår i omtale av en dagshending, så lenge åndsverket gjengis i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

– Vårt utgangspunkt er at bildebruken ligger innenfor sitatretten. Det var ikke hjemmel for å kreve samtykke til VGs publisering. Under enhver omstendighet er bruken vernet av åndsverklovens paragraf 36, om gjengivelse av bilder tilknyttet en dagshending. Størrelsen på det økonomiske kravet er mildt sagt overraskende. Jeg reagerer spesielt på kravet mot VGs reporter. Han har delt en nyhetsartikkel på Facebook, slik hundretusenvis av nordmenn gjør hver eneste dag. Om dette skulle medføre erstatningsansvar, vil det åpenbart ha en nedkjølende effekt på ytringsfriheten og den offentlig samtale, sier sjefredaktør i VG, Gard Steiro. 

VG representeres i retten av Schjødt-partner og tidligere Dagbladet-journalist, Halvard Helle. Det er satt av to dager til hovedforhandlingen i Oslo tingrett.

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen var kravet fra Rogstad angitt til 625.000. Det korrekte er 615.000.