I april ble en 30 år gammel kinesisk statsborger dømt til 7 år og tre måneders fengsel for å ha deltatt i terrororganisasjoner i Syria. Mannen kom til Norge i forbindelse med familiegjenforening i 2012, men fikk senere oppholdstillatelse som flyktning.

Da straffesaken ble avviklet, ble den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp rettsoppnevnt som sakkyndig.

Tingrettsdommen på drøyt 7 år var langt under PSTs påstand om 10 år, og ankesaken starter i dag i Borgarting lagmannsrett. I den anledning har forsvarer anført at Ranstorp er inhabil som sakkyndig. Bakgrunnen er at Ranstorp i innlegg på Facebook har omtalt tiltalte som «IS-terrorist».

Posten ble lagt ut i mars, i perioden mellom hovedforhandling og domsavsigelse. Ranstorp skrev:

«Vittnade själv som sakkunnig i rättegång mot IS-terrorist i Norge i början av februari. Intervju med norske journalist ger bra bild: Norge har mycket hårdare lagar mot IS-terrorister. Hade Sverige följt vårt råd i 2013 hade vi kunnat åtala IS-återvändare nu.»

– Alminnelig samfunnsdebatt

Høyesteretts ankeutvalg skriver at uttalelsen på Facebook ville gjort en dommer i saken inhabil, men at det ved habilitetsvurderingen må ses hen til den sakkyndiges rolle og oppgaver. Mandat for lagmannsretten er å «være til stede i retten, og å avgi forklaring, herunder redegjøre for utarbeidet skriftlig erklæring». Ut fra mandatet mener Høyesterett at Ranstorp verken skal ta stilling til skyldspørsmålet eller noe annet som angår tiltalte mer konkret. Ankeutvalget skriver:

«Hans ytringer er videre fremsatt i en alminnelig samfunnsdebatt, og de knytter seg ikke konkret opp mot foreliggende sak. Uttrykket «IS-terrorist» synes brukt som en slags kortform. Selv om det i vurderingen også må legges vekt på at habilitetsinnsigelse er fremsatt, finner utvalget at ytringene i sosiale medier ikke gir omverdenen rimelig og saklig grunn til å tvile på at den sakkyndige vil utføre sine oppgaver upartisk.»

30-åringen tilhører den kinesiske minoriteten uigurer, og forklarte selv at hans motivasjon var å slutte seg til Turkistan Islamic Party og andre uigurer, som ledd i uigurenes kamp mot kineserne.

Ankesaken starter i dag, og er berammet over 10 rettsdager, med avslutning 23. oktober.

Les ankeutvalgets kjennelse her