Per Danielsen representerte i 2015 en klient som hadde tapt en arbeidsrettssak. Klienten ville klage til Menneskerettsdomstolen, og kontaktet Danielsen for hjelp til dette. Etter at klagen var sendt, ble klientforholdet avsluttet.

Klienten oppsøkte i stedet et annet firma, der en helt nyutdannet advokatfullmektig fikk saken. Og det er her opphavet til dommen Follo og Nordre Østfold tingrett nå har avsagt ligger. Klienten nektet nemlig å betale regningen han hadde fått fra Danielsen, med den konsekvens at Danielsen gikk til sak for å få inndrevet pengene.

Da denne saken kom for retten året etter, ble den unge advokatfullmektigen innkalt som vitne. Han hadde i mellomtiden byttet firma, og var ikke lenger var involvert i saken. Men i vitneforklaringen forklarte han han «måtte komplementere klagen som var sendt til EMD med ytterligere rettsavgjørelser og støtteskriv.»

– Klart klanderverdig

På bakgrunn av dette, tapte Per Danielsen salærsøksmålet. Men Danielsen anket, og vant i lagmannsretten. Nå har Danielsen saksøkt advokatfullmektigen – som siden den gang har fått bevilling. Anførselen er at advokatfullmektigen avga en uriktig forklaring om omfanget og betydningen av sitt eget arbeid, noe som førte til feilaktige avgjørelser i forliksrådet og tingretten. Dette førte igjen til at Danielsen måtte ta saken til lagmannsretten for å få korrigert feilene, og utarbeide anketilsvar til Høyesterett.

Tingretten som nå har behandlet dette kravet, er enig:

«Det er mulig (advokatfullmektigen) på tidspunktet for vitnemålet var av den oppfattelse av at han hadde tilført saken nødvendige elementer, og at han således ikke bevisst har villedet tingretten gjennom sitt vitneutsagn, men dette kan uansett ikke frita ham fra ansvar. (Advokatfullmektigens) handlinger i saken viser at han hadde så lav kunnskap på det aktuelle fagfeltet at han ikke var i stand til å bedømme verdien av sin egen innsats holdt opp mot det arbeidet advokat Danielsen hadde utført.»

Retten mener advokatfullmektigen opptrådte «klart klanderverdig og grovt uaktsomt», og at nedvurderingen av Danielsens arbeid var direkte årsak til at saken måtte behandles i flere runder.

Den ankende klienten hadde forøvrig ingen midler til å betale sakskostnadene han ble pålagt.

Fortvilet

– Jeg godtar kort og godt hverken at advokater eller andre lyver i retten, hverken generelt eller om vårt advokatfirma. Vi kjørte saken mot advokaten for å få slått ned på løgnene, sier Per Danielsen, som likevel er synes størrelsen på erstatningen er lav.

Han krevde erstattet 123.000 kroner bare for ankesaken, og over 200.000 kroner totalt. Tingretten mener 36.000 kroner er mer passe for ankesaken. Alt i alt får Danielsen 67.000 kroner for tapet, samt 41.000 kroner i sakskostnader for saken som er behandlet.

– Tilkjennelse av litt over 100.000 er likevel grei betaling for å bli renvasket og få arrestert og slått tilbake skadelige opplysninger, og få den dømte advokaten til å betale det vi skulle hatt fra den klienten som bare stakk fra regningen, med den nå dømte advokatens hjelp, sier Danielsen.

Advokaten i sentrum av disputten, som i dag jobber som advokat i en helt annet firma, er fortvilet.

– Jeg mener det som ble skrevet i avgjørelsen den gangen var en misforstått gjengivelse av min forklaring. I tillegg har jeg nå gjort en grov tabbe, nemlig at jeg ikke lot meg representere av advokat. Det falt meg bare ikke inn at denne saken kunne ende slik. Jeg vil nå i samråd med min prosessfullmektig gjennomgå avgjørelsen, for å se hva vi kan gjøre. Jeg kan jo ikke ha dette stående på meg, sier advokaten.