Det fremkommer i en dom Oslo tingrett avsa onsdag.

Bakgrunnen for tvisten er at Tinius Nagell-Erichssen organiserte mediekonsernet slik at arvingene kun fikk B-aksjer uten stemmerett. Saken har fått betydelig omtale i blant annet Dagens Næringsliv.

Les: Schibsted-arvingene har avvist tilbud på én milliard kroner hver

Tingretten skriver at den ikke kan se «at motsetningsforholdet mellom Stiftelsen Tinius og Baksjonærene er av en så alvorlig karakter at B-aksjonærene ikke kan forventes å fortsette som aksjonærer i selskapet, slik forarbeidene forutsetter (NOU 1996:3 s 125). B-aksjonærenes interesser er, og har hele tiden vært, primært knyttet til utbyttet fra selskapet. I en slik situasjon mener retten at uenighet om utbyttepolitikk ikke er tilstrekkelig for innløsning (...)»

Retten mener heller ikke B-aksjonærenes eierposisjon nå må anses som «meningsløs», slik de har anført.

«Deres posisjon må sees i sammenheng med det de i sin tid mottok, nemlig utbytteberettigede, men stemmerettsløse, aksjer. Deres rett til utbytte, fastsatt etter vedtektene og under hensyntagen til lojalitetsplikt og aksjelovens regler, er fremdeles i behold. B-aksjonærene har ikke tillit til at utbyttene fastsettes i tråd med vedtektene. Denne manglende tilliten må nok sies å være varig, men tap av tillit er etter rettens syn ikke tilstrekkelig til å oppfylle de strenge vilkår man må stille for innløsning, enten det skjer på lovfestet eller ulovfestet grunnlag.»

Ifølge Dagens Næringsliv har arvingene nå inngått en innløsningsavtale med Schibsted som som vil gi dem verdier for i overkant av 900 millioner kroner hver. Det er omtrent en halv milliard mindre per hode enn hva kravet var i søksmålet, ifølge avisen.

– Våre klienter er selvsagt skuffet over dommen. Samtidig er vi glade for at partene parallelt har funnet en varig løsning på aksjonærkonflikten som innebærer at B-aksjene blir innløst. Utover dette ønsker vi ikke å uttale oss, skriver søstrenes advokat Stig Berge i Advokatfirmaet Thommessen i en tekstmelding til DN.