FrPs snuoperasjon i spørsmålet om reform av domstolstrukturen har gitt Senterpartiet vind i seilene. Før helgen skrev justispolitisk talsperson Jenny Klinge en kronikk på Rett24, der hun blant annet anklaget Domstoladministrasjonen for å ha en agenda i strid med Stortingets vilje.

Domstolsdirektør Sven Marius Urke besvarte kritikken i går.

Nå ønsker Senterpartiet at det gjennomføres en ekstern evaluering av Domstoladministrasjonen. Forslaget er fremmet for Stortinget i form av et såkalt dokument 8-forslag. I forslaget skriver stortingsrepresentantene:

«Det var et ønske om å styrke domstolenes selvstendighet som lå bak etableringen av DA i sin tid. Senterpartiet mener at tiden er moden for å vurdere om DA har fungert etter intensjonen og utført sitt mandat som forvaltningsorgan på en tilfredsstillende måte for domstolene.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tydeligvis mektig irritert

Forslagsstillerne reagerer blant annet på at det i DAs høringsuttalelse til Domstolkommisjonens forslag står at «DA har over flere år arbeidet for en reduksjon av antall tingretter uten å få politisk gjennomslag for mer gjennomgripende endringer».

Representantene skriver videre: 

«En evaluering må undersøke i hvilken grad DAs politiske ståsted har påvirket forvaltningsorganets prioriteringer, og hvilke rammer som bør gjelde for DA som rettspolitisk aktør. Et direktorat eller forvaltningsorgan må til enhver tid forholde seg til de rammer som er besluttet fra regjering og Storting selv om dette går på tvers av eget syn, agenda eller vilje.»

– Vi i Senterpartiet mener at det er på tide å se nærmere på Domstoladministrasjonen, som ikke har vært evaluert etter at de ble opprettet i 2001. De er tydeligvis mektig irriterte på de fire partiene som utgjør stortingsflertallet nå, sier Jenny Klinge.

– Men er det ikke akkurat dette Domstolkommisjonen driver med for tiden? I deres mandat heter det at de skal «vurdere om det bør gjøres endringer i dagens system for styring av domstolene, herunder hvilket forhold det bør være mellom Stortinget og regjeringen på den ene siden, og domstolene som statsmakt og Domstoladministrasjonen på den andre».

– Jo, men de er ikke på noen måte en uavhengig aktør, og jeg mener det har vært nok samrøre til nå. Det er viktig med uhildet evaluering. At Urke sitter i kommisjonen er jo talende nok, i tillegg til at kommisjonen mangler representasjon fra alle de mindre domstolene.

– Politisk knebling

DA-direktør Sven Marius Urke opplyser at han ikke har noen kommentar til forslaget om evaluering. Det har derimot både Dommerforeningen og Juristforbundet.

– Det er vanskelig å se dette løsrevet fra strukturdebatten, og etter mitt syn er det lite treffende. Her tar man utgangspunkt i at man skal vurdere DAs politiske ståsted, men i denne saken er det er jo ikke snakk om politiske uttalelser. Det er snakk om faglige råd, med støtte fra både Høyesterett, fra Dommerforeningen og fra flere faglige utredninger, sier Wiggo Storhaug Larssen i Dommerforeningen.

Han mener det er få dommere som er mot reformen, og at man må tåle at ikke alle er enige.

HÅVARD HOLM 1 foto Oda Hveem.jpg
Håvard Holm, Juristforbundet. (Foto: Oda Hveem)

– Det store gross av norske dommere støtter reformen. Hvis ikke DA skal mene noe om dette, så bærer det jo helt galt av sted. Å engasjere seg i organiseringen av Domstolene er både en rett og plikt DA har. Når det er sagt, så tviler jeg vel sterkt på at Urke har noe imot at DA evalueres, sier Larssen.

Han får støtte fra Juristforbundets leder, Håvard Holm.

– Forslaget synes å bygge på en oppfatning om at det ligger utenfor DAs mandat å ha meninger om hvilken struktur som best gjør domstolene i stand til å fylle sitt samfunnsoppdrag. Det er i tilfelle en uriktig oppfatning, og utspillet kan etter min mening sees som et forsøk på politisk knebling av DA. Det er vanskelig å se at forslaget kan ha et annet formål, særlig fordi spørsmålet om domstolenes konstitusjonelle overbygning inngår i Domstolkommisjonens delutredning II, som kommer til høsten. En diskusjon om DAs rolle vil naturlig høre hjemme i behandlingen av denne utredningen, sier Holm.