Endringen ville blant annet betydd at dommere kunne sitte til de var 72, i stedet for 70 som i dag. Det samme ville gjelde alle andre ansatte i statlige virksomheter.

– Det er nødvendig at flere står lenger i arbeid for å sikre bærekraften i velferdsstaten. Vi vet også at mange eldre ønsker å jobbe lenger enn de har mulighet til i dag, og ved å heve aldersgrensen til 72 år vil flere få denne muligheten, uttalte daværende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim da forslaget ble lagt frem i fjor.

Både NHO, LO, Spekter, YS, UNIO, Domstoladministrasjonen, Pensjonistforbundet og Likestillingsombudet var på den lange listen av høringsinstanser som mener at dagens grense på 70 år bør bestå. Blant de som støttet forslaget, var blant andre Akademikerne og Eldreombudet.

Les: Bred motstand mot å heve pensjonsgrensen i staten til 72 år

I meldingen som fredag ble sendt til Stortinget skriver regjeringen:

«Regjeringen mener at det er grunn til å legge vekt på at både Sysselsettingsutvalget og et stort flertall av høringsinstansene var imot dette forslaget. Regjeringen legger særlig vekt på at mange høringsinstanser, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, mener at en må holde på 70-års aldersgrense for å unngå uverdige og konfliktfylte avganger fra arbeidslivet. Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å trekke tilbake Prop. 227 L (2020–2021).

Samtidig er det stor enighet om å tilrettelegge arbeidslivet slik at flere makter å stå lenger i arbeid. Regjeringen vil se på andre grep for å nå dette, slik både Sysselsettingsutvalget og flere av høringsinstansene har oppfordret til.»