Det viser statistikken Domstoladministrasjonen har utarbeidet over saksavviklingen i domstolene første halvår i år.

Går man tilbake til 2017, så var det i Borgarting lagmannsrett 18 måneders ventetid på å få en sivil sak opp til ankebehandling. Første halvår i fjor var snittet for alle lagmannsrettene i Norge 6,5 måneder.

Første halvår i år er dette gjennomsnittet falt til 4,4 måneder. Alle seks lagmannsretter har nå et snitt under fristen på seks måneder.

Annonse

Vil du jobbe med strafferett i et faglig sterkt og hyggelig miljø?

Flere anker

Dette til tross for at antall sivile ankesaker, for første gang på lenge, har økt hittil i år. Første halvår fikk lagmannsrettene inn 995 anker over sivile saker, en økning på 14 prosent fra samme periode i fjor.

Også på straffesaksfeltet er det en viss økning i antall innkomne anker, seks prosent opp fra samme periode i fjor. Også her faller saksbehandlingstiden, likevel slik at få lagmannsretter klarer å holde fristen på tre måneder.

– Domstolen «holder av» plass i programmet for raskt å kunne behandle disse, men her er utfordringen at tidspunktet skal passe for mange aktører, uttalte førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting i fjor, i forbindelse med domstolens årsmelding.

Flere enedommersaker

I første instans er det ingen endring i antall sivile saker, en svak økning i antall straffesaker, og kraftig vekst i antall enedommerssaker. Ifølge Domstoladministrasjonen kommer denne økningen blant annet innen fengslinger, ransakinger, beslag og oppnevninger.

Hvorfor antall begjæringer om fengsling og ransaking skulle ha økt, er foreløpig ikke opplyst. De siste årene har flere rettsavgjørelser kritisert politiet for å gjennomføre ransakinger uten forhåndsgodkjenning fra domstolene, som for eksempel her: Høyesterett opphever frifinnelsen i vaskehjelp-saken

«Med normalt god produksjon i 2. halvår er det grunn til å forvente at de aller fleste tingretter kommer innenfor målet om 3 mnd. i meddommersaker innen utgangen av året», heter det i halvårsrapporten, som skal behandles på Domstoladministrasjonens styremåte i neste uke.

En sentral årsak til det voldsomme fallet i saksbehandlingstid de senere årene, er at antall sivile søksmål har falt med med rundt 25 prosent.

sivile saker 2022.jpg