Rett24 har i flere omganger omtalt en straffesak fra Gulating lagmannsrett, som til slutt endte med dom for både de strafferettslige og de sivile kravene. Saken fikk stor medieoppmerksomhet da Høyesterett behandlet saken i avdeling i 2018.

Årsaken til at saken havnet i Høyesterett, var at Gulating frikjente tiltalte for seksuelle overgrep mot datteren, men samtidig dømte ham til å betale oppreisning. Mannen anførte for Høyesterett at det krenket hans uskyldspresumsjon at disse to motstridende avgjørelsene ble gjort i én og samme dom.

Annonse

Vi søker dyktig jurist til spennende stilling på inkassoområdet

Trakk saken

For dette fikk han ikke gehør. Derimot opphevet Høyesterett den sivile delen av dommen, fordi lagmannsretten hadde brukt sitater og vendinger som i for stor grad kunne gi leseren inntrykk av at det strafferettslige skyldkravet var blitt oppfylt.

Les: Godtar frifinnelse og oppreisning i samme dom

Families bistandsadvokat uttalte til Rett24 i januar 2019 at fornærmede ikke orket en ny runde i lagmannsretten, og at de derfor trakk det sivile kravet. Deretter ble det avsagt dom på full frifinnelse.

Les: Orket ikke mer prosess - droppet overgrepsanklage

Fikk oppreisning likevel

Nå viser det seg at saken ikke stoppet der. Uten at barnets frikjente far var klar over det, fattet nemlig Kontoret for voldsoffererstatning vedtak om at jenta hadde krav på 250.000 kroner i oppreisning. I vedtaket står det blant annet uten forbehold at «far er skadevolder». Dette fikk faren først vite da han, som far og dermed verge for barnet, ble bedt om å uttale seg om hvordan de 250.000 kronene skulle plasseres.

Nå legger staten seg helt flat, og erkjenner brudd på EMK artikkel 6, uskyldspresumsjonen. I et brev fra Regjeringsadvokatembetet tilbys den frikjente mannen 55.000 kroner i oppreisning. RA skriver:

«Slike vedtak skal ikke fattes, og det er svært uheldig at vedtaket av 19. juni 2019 ble fattet. Departementet er takknemlig for at en har blitt gjort oppmerksom på forholdet og vil sørge for at det konkrete vedtaket, samt rutiner og praksis, gjennomgås som følge av denne saken.»

Dermed ender denne straffesaken opp med at staten betaler oppreisning til begge partene i den tidligere straffesaken.

Annonse

Advokatfullmektig kapitalforvaltning og private equity

– Prisverdig

Den frikjente mannens prosessfullmektig, John Chr. Elden, reagerer på at Kontoret for voldsofferstatning i vedtaket skriver at det legger «avgjørende vekt» på den dommen som ble opphevet av Høyesterett.

– Det er prisverdig at Regjeringsadvokaten er så klar og skjærer gjennom når forvaltningen har tabbet seg ut. Så gjenstår å se om det blir en virkelig læringsprosess der staten ikke i vedtak gir uttrykk for at man er skyldig i anklager man både strafferettslig og sivilrettslig er frifunnet for.

– Har din klient forsøkt å angripe dette vedtaket, eller utbetalingen, på noe vis?

–  Vi har ikke partsinteresse i vedtaket, da det var oppnevnt setteverge som fremmet søknaden. Vi kan bare angripe menneskerettsstriden. Om staten vil kaste ut 250.000 kroner – med tilhørende oppreisning til vår klient – så er det mer en sak for Riksrevisjonen, sier Elden.